Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BATIKKEN.

Nog een ander bedrijf ziet men niet meer in de desa's, het batikken. Hel werd daar gewoonlijk niet kunstig, maar met onregelmatige lijnen en figuren gedaan, en men koopt veel liever en goedkoopcr de gedrukte katoentjes, die uit Europa worden aangevoerd en op de verst verwijderde pasar s te verkrijgen zijn. Het batikken wordt nu hoofdzakelijk nog gedaan door armere vrouwen uit de aanzienlijke standen, op dezelfde wijze als bet borduren en dergelijk dameshandwerk in Europa, en even weinig productief als daar. Wie een heelen dag batikt verdient er hoogstens 20 cents per dag mede.

NETTEN KN00PEN.

Met het weven hangt samen het knoopen van netten ook al een werk voor ouden van dagen. Iemand knoopte in zes dagen eeue net van 7X9 voel oppervlakte, gebruikte daarvoor 60 cents aan louw, en verkocht het voor f 1.25, Een ander had geen geld om touw te koopen eu verkreeg toen rainé op eens anders erf, legen de belofte der helft van hetgeen hij maken zou. Hij kapte loeu genoeg voor twee netten; was aan het aftrekken der bastvezels, bet maken van touw en het knoopen eene maand bezig, en verkreeg voor het eene nel, dat hij als aandeel behield, niet meer dan f 2, waarmede hij hel nog duur verkocht bad.

WERKEN MET BAMBOE.

Ieder mannelijk Javaan is bamboe-werker. Het eerste wat hij snijdt als kind, is bamboe, en hij doet hel mogelijk iederen dag verder van zijn geheele leven. Het kind, dat nog geen kracht heeft om mede le helpen bij het bouwen van het buis, en de grijsaard, die zulk werk niet meer doet, maken, naarmate van de handigheid, de bamboezen voorwerpen, in het huishouden noodig; terwijl zij bovendien het overwerk boven eigen behoefte doen verkoopen,als hunne bijdrage tot onderhoud

Sluiten