Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

poppen, het was een wajang kroetjil, waren van hem, en hij bracht ook de helpers en gamëllan-spelers mede, ofschoon de gamëllan toebehoorde aan wien hem ontbood. Was hel eene gewone wajang-partij, dan kreeg hij f 2 aan geld, behalve aan rijst, klapper's, vruchten, garen en offergeld, le zamen f 1.66. Daarvan aan zijne vijf helpers »panjdjak", betalende 75 cents, behield hij f 2.91 voor zich Werd hij ontboden ter inwijding van een huis of van een nieuwen rijstketel, dan kreeg hij f 3.50 aan geld, benevens aan kippen, padi, rijst, klapper's, vruchten, garen en offergeld tezamen f 2.80, waarvan hij f 1 aan zijne helpers gaf, en nog f 5 overhield. Aannemende dat hij zes keer voor een offerfeest en twaalf keer bij eene gewone gelegenheid ontboden werd, zou hij f 65 verdienen per jaar.

VERHUREN VAN BORDEN EN MATTEN.

Een voordeelig nevenbedrijf vonden wij in eene desa waar drie menschen borden en matten verhuurden voor trouw- en besnijdenisfeesten. Ieder hunner had 10 mallen en 500 borden, welke aan inkoop ongeveer f 125,— kostten. De huur per feest, dat twee of drie dagen duurde, was 15 cent per mat, en per bord 1 cent. Als men nu aanneemt dat, volgens verklaring der eigenaars, zij rekenden op 18 keer verhuur per jaar, dan blijkt daaruit, dat zij in dien tijd hun kapitaal terugkrijgen.

Dit geval van eene winst, niet in verhouding lot hel geleverde, zal men telkens, bijna zonder moeite, tegelijk zonder arbeid zien verkrijgen, zoodra de Inlander met kapitaal werkt.

Zoo verdient iemand, die een tjikar heeft met een paar trekossen, als hij hen goed verzorgt, de dieren in twee jaar vrij. Zoo kon iemand contant 1000 klapper's koopen voor f 43. Hij maakte daar met vier helpers, wien hij f 3 gaf, voor f 50 olie van, behalve de uitgeperste vezels, de ampas, en de brandstof, die hij van den afval kreeg. Maar werkt men zoo, dan moet men hel landbouwbedrijf laten varen, even goed als de karrenvoeder. indien hij geen jongeren

Sluiten