Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeerden, men b v bij de trassi-verkoopster de arèn-suiker, en bij de zoutverkoopster de blèren en vruchten ziet terecht komen. Deze ruilen op hare beurt, of hebben gelegenheid door de velen, die hare zitplaatsen bezoeken, hel geruilde in geld om te zetten. Zulken handel vindt men minder op de groote pasar's; zeer veel op de kleinere, of op die plaatsen, waar de vrouwen van den omtrek te zamen komen op bepaalde dagen, 0111 door ruiling in elkanders behoefte te voorzien.

Maar die handel van kleinigheden, door ontelbaren op vele plaatsen verricht, brengt, met slechte gemeenschapsmiddelen, de voortbrengselen naar de brandpunten van bevolking en hiervandaan weder naar de wildernissen.

Hij voorziet in de behoeften van honderdduizenden en maakt dat het te-veel gelijk wordt verdeeld, het te-weinig aangevuld. Hij gelijkt in den oorsprong de plassen en bronnen, die in vele beekjes zich vereenigen, en den stroom der algemeene welvaart gaan voeden; terwijl het met zulk eene uitkomst, en bovendien zooals men voor de noodzakelijkheid staat, niet aangaat, uit een Westersch standpunt te redeneeren over de verslapping van familiebanden en van zedelijkheid door de gestadige uithuizigheid der vrouw. Trouwens, al is de moeder thuis, zij voedt hare kinderen niet op; want deze gaan immers uit buffellioeden of op eenige andere wijze aan den arbeid; terwijl de vermoeienis en het altijd overleggen hoe het gezin te voeden, behalve nog andere oorzaken, de landbouwersvrouw genoegzaam voor elke soort van verleiding vrijwaren. In de maanden van schaarschheid zijn de pasar's overvuld met vrouwen; allen bezig, en niet, zooals in een goed kollie- of tabaksjaar, daarheen wandelende, met de kennissen sprekende, biedende op allerlei, hetgeen zij niet noodig hebben; allen denken om rijst of hetgeen als behulp bij gemis daarvan dienen kan, en tot het verkrijgen daarvan spannen zij zich ter pasar in, zooals zij reeds deden bij het begin van haren tocht. Al wat niet noodzakelijk is voor de behoeften vindt van zelf weinig koopers. Alle handel, alle omzet bepaalt zich tot die van voedingsmiddelen. Er is veel drukte en

Sluiten