Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maart, als zich daar verkoop gaat bijvoegen van hout, van gras, van al hetgeen het hosch bruikbaars voor den mensch oplevert; als veel van de erven naar de markten wordt gebracht; als de vrouw niet meer eens in de vijf of in de tien dagen, maar bijna dagelijks de pasar's bezoekt: dan stijgt de opbrengst voor het huisgezin tot f 6 per maand. In dezen tijd van Januari tot Maart is alles goedkoop, behalve rijst of hetgeen in plaats van rijst gegeten wordt. Terwijl de rijst bij de maat, *batok", gekocht, zooals dan algemeen geschiedt, tot f IS per pikol stijgt, verminderen karbouwen, runderen, geiten, zelfs kippen in waarde, soms tot de helft en meer. Het is de tijd van diefstallen van levensmiddelen, ook die waarin de eigenaars die met hun leven verdedigen.

Elk jaar kunnen wij dien toestand duidelijk waarnemen; het beeld is alleen minder helder na eenen overvloedigen oogst, waartegenover staat dat de lijnen scherper uitkomen en wij schaarschheid moeten melden, zoodra de bouwgrond wat minder dan gewoonlijk heefi opgebracht. Maar de Javaan is aan dezen tijd gewend, en wie werken wil komt ook de moeilijke maanden door, om met het rijpen der padi weer van eenen overvloed te gaan genieten, die hem alle geledene ontberingen vooreerst doet vergeten.

In zeer gedrongen vorm, ter nauwernood hier en daar met eene korte uitweiding, zijn in dit en in de voorgaande stukken de uitkomsten medegedeeld van een onderzoek, dat vijf jaar geleden begonnen, door bet Staatsblad 1878 N°. 110 dadelijk belang verkreeg.

De medegedeelde cijfers waren in den regel de gemiddelde uit vele. Om een paar voorbeelden te noemen: de kosten van den sawah-bouw werden uit meer dan duizend gegevens getrokken. De uitgaven en inkomsten van het landbouwersgezin berekende men door die van een honderdtal families na te gaan, vermeerderd met hetgeen een overgroot getal pasar-bezoeksters ons op de haar gedane vragen ten antwoord gaven. Er is zoo uitvoerig gewerkt, om te trachten den arbeid voor anderen gemakkelijker te maken. Die nu hebben grootendeels slechts de cijfers te toetsen, de verschillen met

Sluiten