Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Hoogedelgestrengen Heer ROBERT LANSING, Secretaris van Staat,

EXCELLENTIE,

Washington, D. C.

Aangezien alle onderhandelingen met het oog op het opheffen van de blokkade ten behoeve van het Amerikaansche ondersteuningswerk voor Poten tot bedien geen bevredigende resultaten hebben opgeleverd, — ofschoon het tweede jaar van den oorlog is voleindigd en de Poolsche ondersteunings-commi'ssies, bijzonderlijk voor dit zuiver menschlievende doel opgericht, al de haar ten dienste staande Mididieten, zooals petities en andlexe maatregelen, bebben uitgeput, veroorloof ik (mij de vrijheid om in jiaam van het Opperste Nationale Comité in Polen, dat, met de hulp van Poolsche legioenen (de militaire vertegenwoordiging van het Poolsche volk in dezen oorlog) den strijd' tot herstel van 'een Poolscben staat bestiert, het volgende memorandum aan de Regeering van de Vereenigde Staten voor te leggen:

Het verzet van de Regeering van Groot-Britannië tegen het Amerikaanseh 'ondeirsteuninigswerk in Polen boudt nauw verband met de meening, dat het leven van Amerikaansche burgers niet in gevaar wordt gebracht door het embargo op den invoer van voedingsmiddelen naar Duitschland en Oostenrijk-Hongarije en, ipso facto, naar het door hun legers beizette Polen. Deze bewering werd officieel bevestigd door Lord Robert Cecil, BlokkadeHlVLinis'ter van Qroot-Britannië, die in zijn verklaring van 6 Mei 1916 zeide: „Voor zoover bekend is, hebben de maatregelen, door 'Qroot-Britannië tegen den Duitschen handel genomen, aan geen enkelen onzijdige (het leven gekost". iDe openbare meenimg in de Vereenigde Staten schijnt het met deze bewering eens te zijn, en dringt er tegelijkertijd op aan, dat de Regeerinig van de Vereenigde Staten inbaar buitenkandsche staatkunde, wat betreft de vraagstukken van den huidigen oorlog, het beginsel in toepassing zal brengen, dat in een der jongste redevoeringen van Uwe Excellentie werd geformuleerd, n.1. dat: „de verkrachting van bet natuur-reoht op het leven een veel ernstiger vergrijp is tegen een individu en tegen een natie dan de verkrachting van bet wettelijk eigfendoms-recht".

De Regeering van Qroot-Britannië heeft een houding aangenomen, die in strijd is met de werkelijke feiten.

Op 22 Februari 1916 bracht het Poolsche, te New-York ver-

Sluiten