Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnende dasblad „Telegram Codzienny" (Dagel. Telegram) (het bericht, dat de eohtgenoote van een Amerikaansch burger, den heer A. Cwi, van Duluth, Minnesota, van ontbering was gestorven in dat deel van Polen, dat door het Duitsche leger wordt bezet gehouden, en dat een gelijksoortig lot noodzakelijkerwijze het deel zal zijn van de kinderen van genoemden A. Cwi, diie met bun nu overleden moeder vóór het uitbreken van den oorlog Duluth hadden verlaten om eenigen tijd bij verwanten in het buitenland te gaan doorbrengen. Genoemd dagblad bracht verder nog de tijding, dat de heer A. Cwi in kennis werd gesteld van de dood van 'zijn vrouw door het (Departement van Staat te Washington, dat zijn tijding ontleende aan een verslag van het Amerikaansche consulaat in dat deel van Polen, dat door het leger van het Duitsche Rijk bezet wordt gehouden. Het zelfde dagblad publiceerde op 26 April 1916 den oorspronkelijken tekst van een telegram, door een Amerikaansch burger, den heer Michael Jagiello, te Neiw-York, van Uwe Excellentie ontvangen. Volgens dit telegram zijn vrouw en kinderen van den geadresseerde bi) het uitbreken van den oorlog te Dolginow, in het vroegere gouvernement (district) Wilna, vastgekeerd en moeten daar „verhongeren". Op den dag, waarop dit telegram aan den heer Michael Jagiello werd verzonden, lag Dolginow nog achter het Russische front. Thans is, voor zoover uit de officiëele verslagen van bet 'Hoofdkwartier kan worden uitgemaakt, de plaats door het Duitsche leger bezet.

Ingevolge bet door Groot Britannië gehandhaafde blokkadestelsel wordt door die Duitsche bezetting ihet gevaar om te verhongeren, iwaaraan Mevr. Jagiello en haar kinderen bloot izijn gesteld, nog verergerd. Als bewijs voor een groot aantal gelijksoortige gevallen, waarin het leven van Amerika arische burgers, die bij bet uitbreken van den oorlog tegen hun wil in Polen moesten achterblijven, in gevaar wondt gebracht, vraag ik verlof, twee beëediigde verklaringen te mogen insluiten, en wel één van den iheer Lodewijk Zygmanski ien één van den heer Alexander Szyc, de verklaringen inhoudend, dat Ihun gezinnen, waaronder kinderen, die geboren burgers zijn van de Vereenigde Staten, thans verblijf houden in het door Duitsche legers bezette gebied van Polen, in armoede verkeeren, en dat het niet bekend is of zij van honger zijn omgekomen of nog in leven zijn, omd'at alle pogingen om htulp uit Amerika te verleenen, vruchteloos zijn gebleken als gevolg van bet door Groot Britannië in toepassing gebrachte blokkade-stelsel. Ik stel de gastvrijheid', die ik in de Vereenigde Statiën geniet, te izeer op prijs, dan dat ik door middel van de pers een bijizonder onderzoek zou gaan instellen ten einde op het spoor te komen van, en nadere gegevens te verzamelen aangaande gevallen, waarin Amerikaans dhe burgers zijn omgekomen, na bij het uitbreken van den huidiïgen oorlog in Polen te zijn vastgekeeird. De (boven aangehaalde voorbeelden zijn voldoende bewijs, dat de Regeering van de iVereenigde Staten, als zij een zorgvuldig onderzoek zou willen instellen door bemiddeling van haar diplomatieke vertegenwoordigers, op de hoogte zou komen van een

Sluiten