Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot aantal gevallen, waarin Amctikaansche (burgers, en in het bijzonder vrouwen en kinderen, zich in ernstig levensgevaar bevinden of reeds hun leven hebben verloren als gevolg van ontberingen, die moeten wordten toegeschreven aan de omstandigheid, dat bun geen ondersteuning kan worden varstreikt ten gevolge van de door Groot-Britatmië in .toepassing gebrachte blokkade.

In haar nota aan de (Ketoerlijke ,Duitsdie Regeering van 13 Mei 1915 legde de Regeering van de Vereenigde -Staten er dien grootsten nadruk op, „dat de levens van niet-stirijdeirs, hetzij dan burgers van neutrale, of van één van de oorlogvoerende Staten, noch volgens wet, noch volgens redht, in 'gevaar imogen worden gebracht door 'het veroveren of vernielen van ongewapende .koopvaardijschepen". Met niet minder nadruk heeft de Regeering van de Vereenigde Staten in haar nota van 9 Juni 1915 aan de Keiilzerlijke Duütscflie Regeering er op gewe&en, dat zij „in de (bres springt voor (het (hoogste en heiligste, ui. de rechten der menisdheliikheid, welke iedere Regeering tot eer strekken als zij ze in eeire houdt, en welke, geen enkele Regeering ten ibehoeVe van 'hen, die onder haar bescherming en gezag 'Staan, mag verwaarloozen". De bescherming van het leven van Amerikaansche (burgers ter zee verschafte een formeele aanleiding voor dit diplomatiek optreden. Feitelijk ging het dan ook om het handhaven van het beginsel der „.heilige onsohenbaarheid: der mietstrijders", het Iheginsel, dat .burger,lijke personen, en in het 'bijzonder vrouwen en kinderen, niet het slachtoffer behooren te worden van hetgeen militaire noodzaak wordt genoemd. Het !zij mij dan ook vergund, hierbij de beëedigidte verklaring in te sluiten van een .Pool, verblijf houdend in Amerika, den (heer John Jurciak, van .Gleveland, Ohio, die 't venlies betreurt van zijn gansohe gezin,, bestaande uit echtgenoote en drie kinderen, van honger omgekomen te Hroebfeszow, in 'het district Lulblin. Het zal wel niet noodig zijn, nog meer overtuigend (bewijs aan te halen van de vre.eselij,ke toestanden, die in Polen heerschen, en van de vreeselijke tol, die onschuldige slachtoffers moeten betalen aan het blokkade-stelsel van iGroot-Britannië, dat elke mogelijkheid van ondersteuning uitsluit.

Voor izoover aangaat de (burgerlijke bevolking en de bescherming van het internationaal,recht, welke het beginsel der mensdheilijkheid voor de burgerlijke bevolking apeischt, hebben allen een gelijk redht op het leven. Dit redht is niet verschillend, of die rechthelbbenden zich (bevinden ter 'zee of te land, in België of in Polen. iDe tragedie van dood als gevolg van ontbering is, ofschoon 'zulk ©en dood langzamer komt, niet minder vreesdij,k dan de 'tragedie van dood ter zee; het lijden van een moeder, die haar kind langzaam van honger en ontbering moet zien ondergaan, is niet minder (hevig dan de doodsangst van een moeder, wier kind verdrinkt, ofschoon in het laatste geval de dood sneller komt. 'Uithongering doodt langzaamaan en haar slachtoffer ondergaat alle phas-es van den doodsstrijd. Ik heb alle eerbied voor de politiek van de Vereenigde Staten, welke besloten heft, het vraagstuk van de verdedigiing van het leven van

Sluiten