Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooge contracteerende partijen, blijven de inwoners en oorlogvoerenden onder de bescherming en de regelen der beginselen van het volkerenrecht, zooals deze voortkomen uit de gebruiken, onder besc laafde volken ontstaan, uit de wetten der menschelijkheid en de voorschriften van het publieke geweten! Maar wordt door geweten en menschehjkheid goedgekeurd, -dat de burgerlijke bevolking wordt berooid van' voedingsmiddelen en dat zij wordt blootgesteld' aan ellende, alleen om dien voortgang van den vijand te belemmeren en hem te dwingen, de verhongerende bevolking in het pas bezette gewed te voeden? Er is ook geen bijzondere Conventie, die 't gebruik maken van de burgerlijke bevolking, als schild voor, vijandelijke posities aanvallende, legers zou verbieden, maar op dit punt spreekt bet geweten oen gelijkluidend oordeel uit onder alle beschaafde vol-

,. r5 'en °'np'reolllt er naar streven, de beginselen der men¬

schelijkheid hoog te houden.

I<n gevolge internationaal recht ,rust de plicht tot bescherming van de burgerlijke bevolking in een bezet gebied op het bezettingsleger . Deze kant van het vraagstuk was volstrekt .niet onbekend -aan die 'Russische autoriteiten, toen zij, handelend met medeweten van Kuslands bondgenooten, ibevel gaven tot een volkomen verwoesting van Oost-Polen! Het doel van een op die wijze bedachte daad laat geen ruimte voor twijfel. Bewust en met een .bepaald doel heeft Rusn t .iniHVerwoest Qm 'de invallende legers van Duitschland en

0 os te nnjk-nongarije te dwingen, zich althans ten deele te belasten met de ondersteuning van de ongelukkige bevolking, olmdat zelfs aigescheiden van het welzijn der bevolking, het toch ook van het hoogste ibe ang is voor het invallende leger, dat die bevolking niet door gebrek aan levensmiddelen de draagster wordt van besmettelijke ziekten en1 uit pure wanhoop wiet tot ongeregeldheden overgaat de verbindingslijnen van het bezittingsleger bedreigend Derhalve ging men uit van de veronderstelling, dat de verwoesting van Polen ee!!.,v?" de hu,Pm'ddeIen zou worden van ekonomischen oorlog, die gelijktijdig met den militairen oorlog wordt gevoerd. Door deize methode van Russische taktiek verwachtte men, Duitschland en Oostenrijk-(Hongarije voor het feit te stellen, dat de bevolking van

1 olen zou verhongeren, en zij de gevolgen .daarvan, een gevoel van bitterheid onder de Polen, moesten ondergaan, tenzij de bezettingslegers een deel van hun levensmiddelen-voorraad wilden gebruiken om de ingeboren bevolking te steunen. Dat dit plan niet in die mate \\ erkelijkheid werd als was bedoeld, is voor een niet gering deel toe te schrijven aam de Poolsche Ondersteuningsrcomimiss'ies en aan de ciiervaardi^eid' en gematigdheid van de Poolsche bevolking. Toch blijft het een feit, dat de levens van de Poolsche burgerlijke bevolking, en in het bijzonder van vrouwen en kinderen, door de Bondgenooten werden gebruikt als een van de wapens in den huidigen oorlog. Dit is een verkrachting van internationaal recht en een misdaad jegens de beginselen der menschlievendheid van niet geringeren aard dan het voortdrijven van de burgerlijke bevolking vóór

Sluiten