Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een leger uit, zoodat de vijand gedwongen wordt, een deel van zijn ammunitie te verbruiken op de verdedigingslooze burgerij. Ik formuleer deze beschuldiging in (het volle bewustzijn van imijn verantwoordelijkheid en onderwerp ze ter -beoor deeling aan liet geweten van alle onzijdige volken, en in de eerste 'plaats van de Vereenigde Staten, die izooveel daadkracht toonen 'bij het verdedigen van de geheiligde rechten der burgerlijke bevolking op ide open zee.

De Regeering van de Vereenigde Staten gaf in haar nota van 22 October 1914 kennis aan de Regeering van öroot-jBritanmë, .diat zij „vasthoudt aan ihet 'beginsel, 'dat de redhten en plichten van de Vereenigde Staten en 'zijn burgers in den hiuid'igen oorlog zijn (bepaald door de bestaande .regelen van internationaal recht en de verdragen van de Vereenigde Staten, ongeacht de voorzieningen, getroffen in die Londlensdhe Verklaring, en 'dat ide Regeering zich het recht voorbehoudt om een protest of een eisdh in 'te dienen in elk geval, dlat de aldus bepaalde 'rechten en plichten 'worden verkracht of de uitoefening daarvan wordt belemmerd door de autoriteiten van de 'Britsche .Regeering." ;I)e Regeeriing van. de Vereenigde Staten verklaarde in zijn nota van 21 Juli 1915 aan de Keizerlijke Duitsiche Regeering met niet minder duidelijkheid, dat „onwettelijke en onmensohelijke daden, hoezeer men ze ook meent te kunnen rechtvaardigen, bedreven tegen een vijand, van wien men aanneemt, dat hii wet en menschelijkheid met de daad heeft geschonden, klaarblijkelijk onverdedigbaar zijn, wanneer ze het recht op het leven zelf verkrachten. Als een oorlogvoerende partij zich niet op een vijand kan wreken, zonder schade te doen aan de levens zoowel als aan het eigendom van onzijdigen, dan behoort de menschelijkheid zoowel als de rechtvaardigheid en de behoorlijke inachtneming van de waardigheid van onzijdige volken te bevelen, dat aan die daden een einde wordt gemaakt". 'Het zij mij daarom 'veroorloofd, de navolgende beschuldigingen voor de Regeering van de Vereenigde Staten te leggen:

I. Het leven van de burgerlijke bevolking in Polen, en in het bijzonder van vrouwen en kinderen, wordt in gevaar gebracht door ontberingen, en onder de slachtoffers zijn burgers van de Vereenigde Staten.

II. Het stelsel van blokkade, door Groot-Britannië gehandhaafd ten aanzien van het Amerikaansche ondersteuningswerk in Polen, is onwettig, zoowel niet betrekking tot de Londensche Verklaring als met betrekking tot de Haagsche Conventie nopens zekere beperkingen op het stuk van het recht tot beslagname in zeeoorlogen.

III. De hongersnood in Polen was voornamelijk het gevolg van de verwoesting van het oostelijk deel van het land, een verwoesting welke de uit Polen terugtrekkende Russische legers tot stand brachten uit redenen van zoogenaamd militaire noodwendigheid, hetgeen niets anders was dan een even on-

Sluiten