Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het rund met vrucht tegengegaan. Kunnen wij dus die tuberkelbacillen-studie niet een beetje laten varen ?

Het zou inderdaad van een slecht inzicht getuigen, op deze gronden de studie van den tuberkelbacillus zelf op den achtergrond te dringen. Want het feit, dat besmettelijke ziekten, waarvan de oorzaak onbekend is, soms met vrucht worden bestreden, bewijst slechts, dat de voor de bestrijding noodige kennis der eigenschappen van de smetstof op gemakkelijke wijze, zonder kennis van de oorzaak zelf, te vinden kan zijn ; het leert, dat het onpraktisch kan wezen, bij het energisch zoeken naar een tot nog toe onbekende smetstof, de mogelijkheid eener bestrijding te ontkennen, indien die smetstof niet gevonden is. Zoo heeft Pasteur de enting tegen de hondsdolheid aangegeven, alhoewel het hem niet lukte, de smetstof te vinden. Maar een ieder voelt, dat in dergelijke gevallen de studie van het vraagstuk niet uit is, want eerst het vinden van de smetstof geeft het materiaal, noodig om na te gaan, of de gebruikte procédé's wel in alle opzichten op de eigenschappen der smetstof zijn ingesteld, dan wel of in dit opzicht nog te verbeteren valt.

De ervaring leert zulks. Ondanks de goede resultaten der enting tegen hondsdolheid, pokken, longziekte van het rund, werd en wordt de studie naar de eigenlijke oorzaak krachtig voortgezet. Met betrekking tot de longziekte zijn Nocard en Roux geslaagd, en het gevolg was een verbetering van het entingsprocédé. Een voorbeeld van afwijkenden aard vormt de s y p h i 1 i s. Hier ook was tot voor korten tijd de smetstof onbekend ; toch werd de ziekte in veel gevallen met succes behandeld langs pharmaco-therapeutischen weg, d. w. z. door middel van geneesmiddelen, welke niet direct uit de eigenschappen van de smetstof vielen af te leiden. Betere methoden verwacht men alleen dan te zullen krijgen, wanneer men in alle onderdeden op de hoogte is van de eigenschappen van de smetstof, welke men in treponema pallidum meent gevonden te hebben.

Maar verder is in verband met deze quaestie op den aard der ziekte te letten. Ik meen dit. Bij sommige besmettelijke ziekten dringen zich verschijnselen, die vingerwijzingen omtrent bestrijding aan de hand doen, vanzelf en op zoo eenvoudige wijze op den voorgrond, dat zij als aangewezen zijn vnor verder onderzoek, desnoods buiten de eigenlijke smetstof om. Ik bedoel vooral het optreden van immuniteit na het doorstaan derziekte. Vooral Pasteur werd door dit verschijnsel geïnspireerd, en met name ook door het in zijn tijd reeds van de pokken en de longziekte bij het rund bekende feit, dat die onvatbaarheid niet het gevolg behoeft te zijn van

Sluiten