Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het doorstaan der ziekte in ernstigen vorm, maar dat ook licht verloopende vormen daartoe voldoende zijn. Ten opzichte van de tuberculose, een in den regel slepend verloopende ziekte, was echter omtrent dergelijke verschijnselen tot voor korten tijd niets bekend. En wat er nu van bekend is, dankt men uitsluitend aan de resultaten der studie van den tuberkelbacillus. Geen enkele reden bestond er dus hier om, ter bereiking van praktische resultaten, de eigenlijke oorzaak ook maar een oogenblik uit het oog te verliezen. Hier kon alleen de kennis van de oorzaak meer licht verschaffen.

Maar waarom dan toch, zoo zal worden gevraagd, hier ook maar een oogenblik op deze vraag ingegaan ? Ik heb daarvoor mijn redenen. De studie der eigenschappen van den tuberkelbacillus heeft in den laatsten tijd, ik wil zeggen sedert het jaar 1900, aanleiding gegeven tot veel meeningsverschil. Dat meeningsverschil is ook in nietwetenschappelijke kringen niet onopgemerkt gebleven, wat, juist omdat het een ziekte geldt, waaromtrent het volk zooveel mogelijk behoort te worden ingelicht, niet dan gewenscht kan worden geacht, tenzij verkeerde gevolgtrekkingen worden gemaakt. En dat is hier wel eens het geval geweest. Men heeft het wel eens willen doen voorkomen, dat in wetenschappelijke kringen zooveel verschil van meening omtrent dien tuberkelbacillus bestaat, dat het eigenlijk verstandig zou wezen, indien het leekenpubliek zich van dien bacillus maar zeer weinig aantrok. Deze meening is in ergerlijke mate onjuist niet alleen, maar uitdrukkelijk dient te worden opgemerkt, dat de sinds dien tijd ingestelde onderzoekingen onze kennis omtrent den tuberkelbacillus zeer hebben verrijkt, en in velerlei opzicht zeer belangrijke gegevens voor de bestrijding de.r tuberculose hebben geleverd. In plaats van onzekerheid, hebben zij in velerlei opzicht meerdere zekerheid gegeven, en voortzetting der studie zal in dat opzicht nog meer leveren. Zij hebben met name doen zien, dat het t u b e r c u 1 o s e-v r a a gstuk in zijn geheelen omvang samenhangt met de eigenschappen van den tuberkelbacillus, welke alle nog lang niet bekend waren ; met de wijze, waarop deze bacillus het lichaam infecteert; de wijze, waarop het lichaam reageert op de infectie' enz. Zij hebben mede doen zien, dat de voortgezette studie steeds waardevoller gezichtspunten opent.

Het zou er diep treurig met de bestrijding der tuberculose uitzien, wanneer de tuberkelbacillus niet bekend was. Die bacillus vormt het houvast voor het geheele begrip tuberculose en voor alle bestrijdingsmaatregelen. Zonder den bacillus is in modernen zin het pathologisch begrip tuberculose niet te definieeren; zonder het bewijs van de

Sluiten