Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwezigheid is een diagnose, zoowel bij het leven als na den dood, niet volmaakt in orde. Waar twijfel bestaat, is 't het aantoonen van den bacillus, op welke wijze dit dan ook moge geschieden, hetwelk den twijfel wegneemt. Zoo er specifieke onderkennings- en bestrijdingsmiddelen bestaan — en zij zijn er — dan danken wij ze aan den bacillus. Wie dit overweegt, wie nagaat van hoeveel belang voor de praktijk dit alles is, denkt werkelijk met bewondering aan R o b e r t K o c h, wiens geniale arbeid en noeste vlijt tot de ontdekking van dien bacillus heeft gevoerd.

2. EIGENSCHAPPEN VAN DEN TUBERKELBACILLUS IN VERBAND MET DE DIAGNOSE.

In het voorgaande werd reeds gezegd, dat voor de bestrijding van een ziekte het noodig is, ze te kunnen onderkennen, en wel tijdig. Wil men iets tegen een ziekte uitrichten, dan moet vóór alles zekerheid bestaan, dat men met de ziekte te doen heeft. Vooral geldt de voor de tnberculose, omdat bekend is, dat een tijdig ingesteld behandeling ook zooveel succes belooft. Een spoedige diagnose is in het belang van den lijder en in het belang van de omgeving. Tuberculose moet vroegtijdig worden onderkend.

Wat zou deze diagnose in veel gevallen uiterst moeilijk zijn, wanneer de oorzaak der tuberculose niet bekend was, en wanneer niet sedert de ontdekking van den bacillus door Koch in 1882 onafgebroken aan de studie van diens eigenschappen was gewerkt. Men verdenke mij er niet van, de waarde van de klinische diagnostiek der tuberculose, buiten het aantoonen van den bacillus, ook maar in het geringste te willen verkleinen ; maar het bekende feit, dat het onderzoek op tuberkelbacillen in se- en excreta om zoo te zeggen dagelijks wordt aangewend om de diagnose te stellen, bewijst, wat de bacillus in dit opzicht beduidt. Men volgt daarbij slechts het door Koch in 1882 gegeven advies.

Maar er is meer. Die diagnostiek bestaat niet alleen in het zichtbaar maken van den bacillus zelf, doch, indien zulks niet mogelijk is, in het opwekken van bepaalde reacties, door middel van produkten, uit de bacillen bereid, welke reacties de aanwezigheid der bacillen aantoonen. Ten behoeve van de diagnostiek der tuberculose beschikt men over een aantal zoogenaamde immuniteit s-reacties, welke, de een meer, de andere minde1", tot het doel kunnen bijdragen, doch

Sluiten