Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die alle regelrecht verband houden met den bacillus zelf. Met het oog op de diagnostiek alleen reeds vormt de ontdekking van Koch een vondst van onschatbare waarde.

Ik wil op het aantoonen van den bacillus ten behoeve van de diagnostiek dadelijk dieper ingaan,, omdat deze zaak dus van groote praktische beteekenis is. De kennis van de bizonderheden danken wij geheel en al aan Koch en zijn leerlingen. De diagnostiek bestaat in het aantoonen van tuberkelbacillen in ziektestoffen, van een lijder afkomstig. Vindt men bacillen in uitscheidingsprodukten van bepaalde organen, dan mag men aannemen, dat die organen de zitplaats van tuberculeuze processen zijn.

Een bacteriologische diagnose vindt bij tal van infectie-ziekten aanwending en geeft, al naar de eigenschappen van de specifieke oorzaak, meer of minder moeilijkheden. Deze moeilijkheden houden verband met de meer of minder karakteristieke vorm-, kleurings-, bewegings-, cultuur- en pathogene eigenschappen van het micro-organisme, waarom het gaat.

De twee eerstgenoemde groepen van eigenschappen worden gewoonlijk bij elkander in aanmerking genomen.

Wat den vorm toch betreft, dient er aan herinnerd te worden, dat deze in den regel slechts weinig bestudeerd wordt aan het microorganisme als zoodanig, doch in den regel na toepassing van in de bacteriologie gebruikelijke kl euringsmethoden. Eventueele uit die kleurreactie af te leiden eigenschappen betreffen dikwijls den vorm, in andere gevallen het aannemen der kleurstof.

De studie der beweeglijkheid geschiedt meestal aan het in vloeibare media gekweekte micro-organisme en maakt in dat geval het in voorraad hebben van een dergelijke cultuur noodzakelijk. Strikt noodzakelijk is die cultuur niet altijd. Men kan soms de splijtzwam onderzoeken in het bloed, waarin zij toevallig voorkomt, in vloeibare se- of excreta, exsudaten, enz., of wel in kunstmatig saamgestelde indifferente vloeistoffen.

Geven de vorm-, de kleurings- en de bewegingseigenschappen geen voldoende zekerheid, dan moet de groei in verschillende kunstmatige voedingsstoffen worden te baat genomen om meer zekerheid te krijgen. In den laatsten tijd wordt het onderkennen van micro-organismen in de cultuur bevorderd door het toepassen op die cultuur, of wel op de op een of andere wijze toebereide cultuur, van verschillende zoogenaamde immuniteitsreacties, d. w. z. agglutinatie, praecipitatie, complementbinding, enz. Later vind ik gelegen-

Sluiten