Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beter, vooral waar het het zoeken naar slechts spaarzaam aanwezige bacillen betreft. De bezwaren tegen de algemeene toepassing vormen de mindere duurzaamheid der gebruikte aniline water-gentia navioletoplossing. Bovendien heeft deze kleurmethode een bizonder voordeel, hetwelk niet verzwegen mag worden : dat zij beter geschikt is voor personen, die moeilijk kleuren kunnen onderscheiden, indien tenminste met violetten en vesuvine gekleurd wordt.

Maar in elk geval is het een feit, dat de meest gebruikelijke methode voor kleuring van tuberkelbacillen die is met de oplossing van Z i e h 1, bestaande uit een oplossing van fuchsine in phenolwater, terwijl met zoutzuur of salpeterzuur, en daarna met alcohol, ontkleurd wordt, om vervolgens een contrastkleuring met methyleenblauw toe te passen. De bacillen worden dan rood, het overige gedeelte van het weefsel blauw. Niet altijd wordt ook het inwerken van alcohol toegepast ; toch verdient dit aanbeveling, en wel om de volgende redenen.

De tuberkelbacillus heeft een eigenschap, die het wel moeilijk maakt hem zichtbaar te maken, maar gepaard gaat met een andere, die hem gemakkelijk van andere bacteriën doet onderscheiden, ook al komen zij in vorm met hem overeen. Zij is deze, door Koch ontdekt, dat hij, alhoewel hij zich zeer moeilijk laat kleuren, dus zeer resistent is tegen de inwerking van kleurstoffen, eenmaal gekleurd zijnde de kleurstof niet gemakkelijk weder afstaat. Wendt men dus energisch werkende kleurstoffen aan, dan zal de bacillus gekleurd worden, evenals andere bacteriën. Tracht men daarna de kleurstof te verwijderen, dan zal hij, in tegenstelling met andere micro-organismen, zich tegen die ontkleuring verzetten. Zelfs tegen de inwerking van sterke zuren en van sterken alcohol is hij in dat opzicht bestand. Hij is, zooals men het met vertalingen uit het Duitsch noemt, zuur- en alcoholvast. Een zuur- en tevens alcoholvaste bacillus is dus in den regel als een tuberkelbacillus aan te merken. Niet altijd. Een zuurvaste bacillus, die niet alcoholvast is, mag niet als een tuberkelbacillus worden beschouwd, en zoo zijn er werkelijk.

Uit het medegedeelde blijkt, dat de toepassing van een betrekkelijk eenvoudige kleurreactie den bacillus der tuberculose gemakkelijk kan doen onderkennen en onderscheiden van andere bacillen, die overigens in vorm met hem overeenstemmen. Vergissingen zijn in dit opzicht niet buiten te sluiten, maar zij zijn in elk geval niet zeer talrijk, en dan nog vormen de overige diagnostische methoden een compensatie. De vorm- en kleurings-eigenschappen van den tuberkelbacillus zijn dus in veel gevallen voldoende voor het stellen der diagnose t u b e r-

Sluiten