Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel van het genitaalstelsel verbazende moeilijkheden kan opleveren, vooral ook omdat de mindere alcoholvastheid, die dikwijls als een voldoend verschil wordt opgegeven, zeer problematisch is. Deze smegmabacillen kunnen dus tot verwarring aanleiding geven, en het dierexperiment zal dan te baat genomen moeten worden.

En na den smegmabacillus, die reeds in 1885 door A 1 v a r e z en Ta vel werd beschreven, zijn er een aantal zuurvaste, zoogenaamde pseudo-tuberkelbacillen bekend geworden, die in sommige gevallen de diagnose tuberculose kunnen bemoeilijken.

Die pseudo-tuberkelbacillen zijn werkelijk van heel veel belang, niet alleen omdat zij met het oog op de diagnose der tuberculose moeilijkheden kunnen opleveren, maar ook omdat zij in verband met den tuberkel-bacillus uit een biologisch oogpunt van zoo

groote beteekenis zijn.

Men heeft die pseudo-tuberkelbacillen gedeeltelijk uit dierlijke se- en excreta, voor een ander deel uit de buitenwereld, met name uit verschillende plantensoorten geïsoleerd.

Moelier, Petri, Rabinowitsch en Korn hebben uit melk en uit boter zuurvaste bacillen gekweekt, welke in veel opzichten met den tuberkelbacillus overeenstemmen. Men noemt dit de zuurvaste melk- en boterbacillen.Moeller isoleerde uit excrementen van koeien den zoogenaamden mestbacillus, en dezelfde onderzoeker kweekte zelfs uit organen van runderen een p s e u d o-t u b e r k e 1. bacillus, die met den tuberkelbacillus niets uitstaande heeft. En in navolging van de door Alvarez en Tavel ingestelde onderzoekingen omtrent het voorkomen van zuurvaste bacillen in smegma (smegmabacillus), vonden Frankel en Pappenheim bij longgangraena zuurvaste bacillen in het sputum, terwijl het M o e 11 e r gelukte, een reincultuur van zuurvaste pseudo-tuberkelbacillen uit bronchiaalslijm, aan Rabinowitsch om zulke bacillen te kweeken uit een gangraeneuzen longhaard, Karlinski weder uit sputum, enz

Verder heeft met name M o e 11 e r zuurvaste bacillen uit grassen en planten geïsoleerd (timothee-bacillen, grasbacilleni; zelfs in zaden en granen, en ook in teelaarde zijn ze aangetoond.

Het zou onjuist zijn te zeggen, dat al deze zuurvaste bacillen, wat den vorm betreft, met den tuberkelbacillus overeenstemmen. Over het algemeen komen ze in twee vormen voor, n.1. als meer slanke, op tuberkelbacillen gelijkende staafjes, en als meer dikke, gebogen, plompe staafjes. Dat neemt echter niet weg, dat ze in gegeven ge-

Sluiten