Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vallen, zelfs al zijn ze dik en plomp, tot moeilijkheden aanleiding kunnen geven. Overigens vertoonen deze zuurvaste bacillen, veel meer dan de tuberkelbacillen, polymorphie, waarop straks nader wordt teruggekomen.

Intusschen valt het niet al te moeilijk de pseudo-tuberkelbacillen van de echte te onderscheiden, indien men niet tegen de moeite der daarvoor in te stellen onderzoekingen opziet. Eenvoudige methoden zjn in dat opzicht in den regel niet voldoende, en, ik herhaal het, de vormeigenschappen alleen geven geen zekerheid.

Een zeer te waardeeren hulpmiddel is de dierenting, met name van c a v i a e. Dadelijk moet hierbij worden opgemerkt, dat verschillende van de zuurvaste bacillen voor caviae virulent zijn niet alleen, maar bij die dieren ook een knobbeltjes-ziekte kunnen veroorzaken, die niet alleen grover-anatomisch, maar zelfs histologisch op echte tuberculose kan gelijken. Bij verdere overenting gedraagt dit proces zich echter in den regel niet als de tuberculose ; d. w. z. in tweede generatie maken de knobbeltjes niet meer ziek, nog afgezien van het feit, dat die pathogene werking dikwijls alleen voor den dag komt bij intraperitoneale enting, en dan nog niet altijd wanneer de bacillen als zoodanig, maar soms alleen dan, wanneer ze met boter of met melk worden ingespoten. Bij subcutane enting van caviae treedt in den regel slechts onbeduidende lokale werking op, die zeer verschilt van het vrijwel karakteristieke verloop van entingstuberculose bij caviae.

Maar zelfs de intraperitoneale enting geeft, ook al treedt pathogene werking op, dikwijls toch reeds een zoodanig van tuberculose verschillend beeld, dat het niet moeilijk valt te ontdekken, dat men niet met echte tuberkelbacillen te doen heeft.

Intusschen moet het standpunt ten opzichte van deze quaestie dit zijn, dat de anatomische veranderingen, indien werkelijk knobbeltjes zijn opgetreden, niet altijd voldoende zijn om de differentiëel-diagnose te maken. Wendt men echter de subcutane enting bij caviae aan, dan is één enting in den regel reeds voldoende om tot zekerheid te geraken.

Het is uit een praktisch oogpunt werkelijk van belang, hierop te wijzen, want er zijn zelfs moderne immuniteits-reacties, met name de agglutinatie, welke niet in staat stellen, het verschil tusschen echte en pseudo-tuberkelbacillen te doen onderkennen.

Intusschen wil ik een eenvoudig middel, aangegeven door iemand, die op het gebied der zuurvaste bacillen kan medespreken, n.1. M o e 11 e r, hier niet verzwijgen, omdat het verband houdt met een eigenschap, welke ik tot nog toe niet heb besproken, nl. die der cultuur, welke van die der echte tuberkelbacillen verschilt. Twijfelt men, of

2

Sluiten