Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren vooral geleerd, dat, wat zijn verschillende eigenschappen in dit opzicht betreft, de tubérkelbacillus zich niet altijd op dezelfde wijze verhoudt. De eigenschappen van den tuberkelbacillus zijn dus niet alt ij d constant. Moet ik tegenover het vraagstuk onzijdig blijven, dan zou ik kunnen zeggen : de tuberkelbacillen in het eene geval van tuberculose en de tuberkelbacillen in een ander geval zijn, wat de eigenschappen betreft en deze mathematisch omschreven, niet altijd aan elkander gelijk. Zegt men dus, dat tuberculose veroorzaakt wordt door de streptothrix actinomyces tuberculosis, of wel door den tuberkelbacillus, dan wil dit niet zeggen, dat men op de vraag: welke zijn de eigenschappen van dezen bacillus?, kan antwoorden met het opsommen van steeds volkomen standvastige en gelijk blijvende eigenschappen. Het antwoord, indien dit apodictisch moet zijn, zal variëeren naar een aantal gevallen of omstandigheden. Zal het misschien gelukken, eenige eigenschappen te noemen, die in al die gevallen of omstandigheden vrijwel standvastig zijn, voor bepaalde gevallen en omstandigheden zullen andere eigenschappen juist iets kenmerkends kunnen hebben. Van een volstrekte standvastigheid kan dus geen sprake wezen, juist omdat het splijtzwammen geldt. En wil men nu trachten den tuberkelbacillus in verband met het bovenstaande aan de overigens zeer gebrekkige bacteriologische systematiek aan te passen, dan zal men twee redeneeringen kunnen volgen. Men zal kunnen zeggen : er bestaat één tuberkelbacillus, niet mathematisch standvastig van eigenschappen, die dus voor bepaalde gevallen en omstandigheden vrij sterk kunnen uiteenloopen ; of wel: er bestaan voor de verschillende zooeven genoemde gevallen en omstandigheden verschillende tuberkelbacillen. Het spreekt vanzelf, dat voor de laatste opvatting noodig is, dat die verschillende tuberkelbacillen immer en alt ij d door standvastige verschillen van elkander te onderscheiden moeten zijn; anders heeft het onderscheid geen zin.

Die tweeërlei opvatting omtrent den tuberkelbacillus heeft in het kort de volgende geschiedenis. (Voor nadere bizonderheden moet ik verwijzen naar mijn artikel in de Geneeskundige Bladen: „De tuberculose van het dier als gevaar voor den mensch").

Tot aan het jaar 1901 werd vrijwel algemeen aangenomen, op grond van de onderzoekingen van Koch in 1882, dat de tuberkelbacillen van mensch en de andere dieren dezelfde waren. In 1901 werd deze opvatting door Koch zelf voor onjuist verklaard, in dien zin, dat de tuberculose van den mensch van die van het rund zou verschillen. Deze uitspraak heeft aanleiding gegeven tot een groot aantal

Sluiten