Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds bekend was, dat de verschillen niet constant waren.

En daar begon in 1901 dezelfde quaestie met betrekking tot de identiteit der menschen- en andere zoogdierbacillen, met name die van het rund.. Koch zeide, dat er verschil bestond, omdat de tuberculose van een mensch niet op het rund kan worden overgebracht!

Dat de motiveering van Koch op verschillende wijze is weerlegd, mag ik wel als bekend veronderstellen. Niet alleen, dat in meerdere gsvallen het wel gelukt is de tuberculose van den mensch op het rund over te brengen, maar er zijn ook bewijzen te over aangevoerd om aan te nemen, dat de tuberculose van het rund een gevaar vormt voor de gezondheid van den mensch, een gevaar hetwelk door Koch nog steeds minimaal werd geacht. Maar niettemin is door de nieuwe opvatting van Koch toch de quaestie van de identiteit van de tuberculose van den mensch en de andere zoogdieren in een nieuwe phase getreden. Zonder het geheel en al met de uitspraken van Koch eens te zijn, zijn er verscheidenen, die de tuberkelbacillen van mensch en rund verschillend achten. Zij sluiten dan, ondanks dat verschil, de mogelijkheid van de besmetting van mensch door dier en omgekeerd niet buiten. Anderen zijn een geheel andere opvatting toegedaan. Evenmin als zij de verschillen in eigenschappen van zoogdier- en vogelbacillen voldoende vonden om de beide micro-organismen van elkander te scheiden, vinden zij het noodig, nog verschil te maken tusschen menschen- en runderbacillen, vooral omdat het onderscheid zoo gering is en zoo onstandvastig. Volkomen standvastig kunnen immers de eigenschappen van micro-organismen niet zijn, en de verschillen in eigenschappen tusschen runder- en menschenbacillen vallen binnen de grenzen van die, welke men voor alle organismen toelaat! Die verschillen zijn dan ook niet constant, evenmin als de eigenschappen der runder- en menschenbacillen.

Ik kan met het bovenstaande in verband met de onderwerpelijke quaestie niet volstaan. Niet alleen met het oog op de praktische zijde van het tuberculosevraagstuk, maar ook uit een algemeen bacteriologisch oogpunt is de door Koch opgeworpen vraag betreffende eventueel verschil tusschen menschen- en rundertuberkelbacillen van te groot gewicht. Ik zeide reeds, dat in 1890 Koch, daarbij de onderzoekingen van anderen bevestigende, meende dat de tuberkelbacillus der vogels een andere soort was dan die der echte, dat waren dus de tuberkelbacillen der zoogdieren. Na 1901 begonnen de volgelingen van Koch van de runderbacillen en de menschenbacillen te spreken als van twee soorten. Op die wijze zouden er dus drie soorten

Sluiten