Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van tuberkelbacillen bestaan, d. w. z. drie micro-organismen, die, alhoewel in velerlei opzicht op elkander gelijkend, toch altijd door standvastige verschillen gescheiden blijven ! Werkelijk had de school van Koch de bedoeling, het op die wijze voor te stellen. De genoemde tuberkelbacillen dus in drie standvastig gescheiden,

blijvende onderdeelen te groepeeren !

Intusschen heeft men het niet gewaagd, het op die wijze te b 1 ij v e n voorstellen. Men heeft het s o o r t sverschil te sterk gevonden, en daarom heeft men naar een uitdrukking gezocht, die het verschil tusschen de bedoelde tuberkelbacillen verzachtte, maar die toch aan den anderen kant weer een blijvend verschil moest aangeven. En zoo is men van typen gaan spreken. Met name is dit geschied door Kossel, W e b e r en Heuss, die in het Kaiserliche Gesundheitsamt te Berlijn een aantal onderzoekingen hebben ingesteld, ten einde na te gaan, of de door Koch te Londen geuite meening al dan niet juist was. En M o e 11 e r spreekt nog steeds van soorten !

Indien men echter de zaak nauwkeurig nagaat, dat vindt men moeilijk redenen om de menschelijke tuberkelbacillen van die van het rund te scheiden. Dat blijkt, indien men alle eigenschappen, waaruit eventueel blijvend verschil zou moeten blijken, de revue laat passeeren.

Cultuurverschillen zijn er dikwijls, maar niet constant. Pathogene verschillen zijn er veelal, maar niet standvastig. Met name kunnen menschenbacillen runderen, en runderbacillen menschen infecteeren. Blijvende verschillen zijn er niet. Waar de onderzoekingen, in het lasundheitsamt verricht, steeds trachten die blijvende verschillen in h t licht te stellen, zijn er een groot aantal onderzoekingen elders i .gesteld, die het tegendeel aantoonen. En daaronder zijn vooral die onderzoekingen van belang, welke hebben bewezen, dat men de virulentie van den menschenbacillus, die in den regel voor proefdieren minder pathogeen is dan de runderbacillus, door middel van dierpassage langzamerhand tot die van den runderbacillus kan opvoeren.

De tuberkelbacillus is werkelijk niet zoo'n in eigenschappen standvastig • micro-organisme als men het wel wil doen voorkomen, bedoel daarmede dus dit. De eigenschappen, waardoor het micro organisme wordt gekarakteriseerd, bezitten niet altijd een ^tanten graad van ontwikkeling, evenmin als die van andere bactenen. Wat menbij de laatste permitteert, moet men ook bij den tuberkelbac.llus toelaten. Een staphylococcus pyogenes is in zijn pathogene werking niet volmaak constant, evenmin als in zijn cultuur-eigenschappen. Waarom moet de tuberkelbacillus het dan wel zijn? En men kan bewijzen, dat hij het niet is. Wat een enorme verandering heeft A r 1 o ï n g, kunstma ig,

Sluiten