Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar zuiver in vitro, niet in den groei der tuberkelbacillen teweeggebracht? Hij kweekt culturen, waarbij de bacillen, in plaats van als een vlies aan de oppervlakte, in de diepte van den bouillon groeien. Hij bewijst tevens, dat de zuurvastheid van den bacillus met altijd even groot is. Nog meer, hij toont aan, dit de in de diepte van den

bouillon groeiende bacillen, op vaste voedingsmedia teruggebracht, niet

meer zoo droog en zoo schubbig groeien, maar een cultuur geven, die in aspect op die van den vogelbacillus gelijkt!

De tuberkelbacillus is dus variabel, laat zich kunstmatig varieeren.

En zoo kan men soms verschillen opmerken en kunstmatig te voorschijn

roepen, die een oogenblik aan twee verschillende micro-organismen zouden doen denken, wanneer men niet wist, dat het eene slechts een

omzettingsvorm van het andere was.

En zoo moet men zelfs het blijvend verschil tusschen vogel- en zoogdiertuberkelbacillen laten vervallen. Ik zelf moest ervaren, dat de omzetting van den een in den ander in het runderlichaam tot stand kan komen; O. Bang kon runderbacillen in het kippenlichaam in vogelbacillen veranderen. Er is dus ook tusschen die twee, die op het eerste gezicht zoo veel van elkander kunnen verschillen, geen blijvend onderscheid in eigenschappen. Tot dat resultaat moest men toch ook wel komen. Want terwijl er een aantal verschillen tusschen vogel- en zoogdierbacillen reeds door Straus en Gamaleia waren geproclameerd, en waaruit ook bleek, dat de vogelbacillen weinig pathogeen voor de zoogdieren waren, kwamen langzamerhand allerlei goed geconstateerde waarnemingen omtrent infecties bij mensch en andere zoogdieren, door vogelbacillen veroorzaakt. Evenals de runderbacillus is dus ook de vogelbacillus pathogeen voor den mensch !

Maar er zijn nog een groot aantal andere waarnemingen, die er op wijzen, dat het toch zoo verkeerd is, ten opzichte van tuberkelbacillen veel veeleischender in verband met het constante der eigenschappen te zijn, dan ten opzichte van andere micro-organismen. Over verschillende zuurvaste bacillen, die punten van overeenkomst vertoonen met den tuberkelbacillus, maar die toch om verschillende redenen er van gescheiden worden, werd uitvoerig gesproken. Ik moet op deze aangelegenheid thans even terugkomen.

Reeds wees ik er op, dat Lubarsch bij zijn onderzoekingen over de actinomyces-vormen der zuurvaste bacillen sprak van gewijzigde tuberkelzwammen, en dat hij daarmede bedoelde de tuberkelbacillen der vogels, en verder de kikvorsch-, de haz elworm- en de vischtuberkelbacillen. Bij de drie laatste moet ik thans wat nader stilstaan.

Sluiten