Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel andere zuurvaste saprophyten, maar een tuberkelbacillus is het niet. Voeg bij dit alles nu het feit, dat Arloing alle tuberkelbacillen op dezelfde wijze kon doen groeien, dat Koch aantoonde, dat de door Arloing en Courmont aangegeven agglutinatie ook geldt voor de zuurvaste bacillen; dat personen, die zich over verschillen tusschen menschelijke en runderbacillen dikwijls vrij positief uitspreken, nooit met varkens-, paarden-, schapen-, geiten-, honden-, kattenbacillen, enz. hebben gewerkt, en dus omtrent afwijkingen in eigenschappen te weinig ervaring hebben, dan wordt het begrijpelijk, dat er groote neiging bestaat om den tuberkelbacillus nog wel degelijk als één aetiologisch geheel te blijven beschouwen, als een soort zoo men wil, die in zijn hoofdeigenschappen standvastig, in zijn neveneigenschappen zich niet altijd standvastig behoeft te vertoonen. Men permitteert dus den tuberkelbacillus, wat men anderen micro-organismen veroorlooft. En men zal ook begrijpen, dat men niet ongeneigd is, mede een originair verband aan te nemen met de thans reeds zoo talrijke zuurvaste saprophyten, en weinig opgewektheid gevoelt om het denkbeeld te bestrijden, dat alle zuurvaste staafjes of actinomyces, pathogeen of niet, misschien hun oorsprong danken aan één oervorm!

8. De diagnostische waarde van den tuberkelbacillus in

verband met de nieuwere onderzoekingen.

Al deze opvattingen doen geen afbreuk aan de waarde van den tuberkelbacillus voor de diagnostiek der tuberculose. Moge het denkbeeld, dat die tuberkelbacillus dan toch niet zoo karakteristiek is als men vroeger wel dacht, misschien eenige mindere vastheid geven, hij, die de tallooze onderzoekingen der laatste jaren heeft trachten te verwerken, voelt zich geenszins den grond onder de voeten wegzinken. Wel moet men wat voorzichtiger zijn, wel moet men meer doen dan vroeger om zich met zekerheid te kunnen uitspreken, maar — en dat hebben juist die onderzoekingen ook geleerd — de middelen om zich zekerheid te verschaffen, bestaan steeds. Al weet men nu, dat het vinden van zuurvaste staafjes niet altijd beduidt tuberculose, we weten, dat die gevallen dan toch verdacht zijn, en dat men desnoods andere middeien moet toepassen om zekerheid te krijgen.

Uit een praktisch oogpunt zou ik niet gaarne zien, dat men in dit opzicht ging overdrijven. De onderzoeker met ervaring zal in den regel

Sluiten