Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrij algemeen wordt aangegeven, dat van deze drie methoden de tweede de meest eenvoudige is en goede resultaten geeft. Intusschen bleek ook. thans eigenlijk niet veel nieuws onder de zon te zijn, want naar aanleiding van de mededeelingen van M u c h kwam Herman met de mededeeling voor den dag (Annales de 1'lnstitut Pasteur, 25 Janvier 1908), dat hij reeds 18 jaren geleden een dergelijke methode had aanbevolen, en dat toen reeds was bewezen, dat zij kan dienen om tuberkelbacillen aan te toonen in gevallen, waarin de gewone methoden ons in den steek laten. Herman past de methode nog steeds toe, maar hij zou er niet aan gedacht hebben ze te publiceeren, wanneer de arbeid van Much niet was verschenen. Zijn methode bestaat in het kleuren met kristalviolet (methylviolet 6 B), gemengd met ammoniumcarbonaat. Hij heeft nu weder met de methode van Much vergeleken, en alhoewel hij deze beter vindt dan de methode van Z i e h 1, vindt hij de zijne veel beter, en Calmette is het volkomen met hem eens. Het voorschrift van Herman is: het kleuren in een mengsel van 1 deel kristalvioletoplossing en drie deelen ammoniumcarbonaatoplossing, welke oplossingen men' gescheiden in voorraad houdt. De kristaloplossing is een 3-procentische in 95 °/0 aethylalcohol, de oplossing van kristalviolet is een 1-procentische in gedestilleerd water.

Doorsneden en dekglaspraeparaten worden in de kleurstof bij verwarming gedurende 1 minuut gekleurd, ontkleurd in 10 % acidum nitricum-oplossing in 95 °/0 alcohol gedurende een paar seconden, vervolgens in absoluten alcohol. De coupe of het praeparaat is dan bleek blauw geworden. Vervolgens wordt in water afgewasschen. Als contrast-kleurstof kan men een 1 "/„ eosine-oplossing gebruiken.

Caan 1) heeft een vrij uitvoerig onderzoek omtrent de kleuringsmethoden volgens Much en volgens Herman ingesteld. Laatstbedoelde methode heeft hij wat gewijzigd. Hij kleurt vooraf met zoutzuur-karmijn (van M a y e r), differentieert in zoutzuur-spiritus en kleurt daarna met kristalviolet. Hij vindt de resultaten, volgens Herman verkregen, nog beter dan die volgens Much. Men krijgt volgens de methode Much meer granula te zien, volgens Herman meer staafjes en gekorrelde staafjes. Beide methoden geven zeer dikwijls positieve resultaten wanneer de methode Ziehl-Neelsen negatief uitvalt.

Ik zelf heb meermalen de methode Much toegepast, en ze wordt in mijn laboratorium in den laatsten tijd vrij veel gebruikt. Ongetwijfeld vindt men door deze methode dikwijls meer bacillen en granula dan men bacillen vindt volgens de methode Z i e h 1. Wat de diagnose

1) Csntr. f. Bakt,, Originale, Bd, XLIX, Heft 5. : Vergleichende Untersuchungen über neuere Methoden der Tuberkelpilzfarbung.

Sluiten