Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betreft, is er echter een groot bezwaar. In weefsel, hetwelk overigens bacteriënvrij is, kan de positief uitvallende kleuring volgens M u c h de diagnose doen stellen. Zoodra er echter ook andere bacteriën in het spel kunnen zijn, geeft de methode geen zekere resultaten. Andere micro-organismen, die zich ook volgens de methode van Gram kleuren, brengen de betrouwbaarheid in gevaar. Zeer goed is dus de methode voor het zoeken naar bacillen in gesloten, niet van buitenaf geïnfecteerde haarden, en in dit opzicht is de methode voor het constateeren der tuberculose op diercadavers dikwijls zeer nuttig, omdat bij dieren het aantal bacillen in veel gevallen zeer gering is.

9. Tuberculine-diagnostiek.

In het voorgaande heb ik zeer uitvoerig nagegaan, welk een rol het aantoonen der bacillen bij de diagnose der tuberculose speelt. Het aantoonen van het besmettend agens zelf, langs directen weg, maakt de diagnose zeker. Geeft dus de bacillus ons de middelen tot het stellen der diagnose langs directen weg in veel gevallen aan de hand, hij heeft ons ook een aantal indirecte methoden verschaft, welke in de k 1 i n i e k van niet minder, misschien nog van grooter belang zijn. Men kan het meerendeel dezer methoden vrijwel samenvatten onder den naam van tuberculine-diagnostiek.

De geschiedenis der quaestie is vrijwel algemeen bekend. Toen Koch den tuberkelbacillus had gevonden, achtte hij zijn arbeid op het gebied der tuberculose niet geëindigd. Hij zocht naar specifieke therapeutische middelen, dus aan de specifieke oorzaak, den tuberkelbacillus zelf, ontleend.

In 1890 deelde Koch op het internationaal geneeskundig congres te Berlijn mede, dat hij uit tuberkelbacillen een produkt had bereid, waarmede hij caviae tegen tuberculose kon immunizeeren en bij reeds tuberculeuze caviae het proces tot stilstand kon brengen.

Sedert dien tijd is omtrent tuberculine-diagnostiek en tuberculine-therapie zooveel bekend geworden, dat er boekdeelen mede te vullen zijn, en ook gevuld werden.

Koch deelde de resultaten van zijn onderzoek nader mede in de Deutsche Medizinische Wochenschrift (1891), en het gevolg was, dat duizenden en duizenden naar Berlijn trokken om zich door middel van het nieuwe geneesmiddel van tuberculose te doen genezen, anderen om de werking van het middel te bestudeeren. Men

Sluiten