Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft men een verbazend groote ervaring op dit gebied. De subcutane tuberculine-injectie is, afgezien van in enkele vrij scherp te omschrijven gevallen, een nagenoeg absoluut zeker diagnosticum voor tuberculose, en het is onverschillig welke tuberculine men gebruikt, d. w. z. : het is onverschillig, of zij uit bacillen van den mensch dan wel uit die van een ander zoogdier werd bereid, mits het praeparaat slechts behoorlijk gecontroleerd is. In den regel is één injectie voldoende om tot de diagnose te geraken.

Bij den mensch is de zaak niet zoo eenvoudig, omdat dikwijls herhaalde inspuitingen noodig zijn, ook in verband met de nauwkeurige doseering van het produkt, om tot een duidelijke temperatuursreactie te geraken ; men moet met de dosis veel voorzichtiger zijn dan bij dieren, met het oog op de grootere gevoeligheid. Bij den mensch heeft men uit den aard der zaak oneindig veel meer met contra-indicaties, verband houdende met den toestand van den te onderzoeken patiënt, te maken, dan bij dieren. De gezonde mensch is reeds vrij gevoelig voor tuberculine, zooveel te meer dus de zieke. Houdt men met al deze omstandigheden rekening, kiest men dus de dosis zoodanig, dat de gevoeligheid van den te onderzoeken persoon niet wordt geforceerd, dan is ook de tuberculine-injectie bij den mensch een uiterst fijn en verder onschadelijk diagnosticum.

Het is hier niet de plaats om verder op de techniek en de beoordeeling der tuberculinatie in te gaan. Dat de laatstgenoemde alleen dan waarde heeft, wanneer de temperatuursmetingen nauwkeurig worden verricht, spreekt wel van zelf. Zoowel bij mensch als dier moet de tuberculinatie volgens bepaalde nauwkeurige voorschriften geschieden, die overigens door de omstandigheden nog telkens eenige wijzigingen noodig kunnen maken.

Naast de groote waarde, die de tuberkelbacillus zelf, sedert zijn ontdekking, voor de diagnose der tuberculose heeft bezeten, moet dus aan een middel, dat wij aan dien bacillus ontleenen, eveneens groote waarde worden toegekend. Kunnen wij den bacillus zelf niet zichtbaar maken, dan kan men beproeven, de tuberculose te onderkennen door middel van een aan dien bacillus ontleend produkt.

Veel meer belangrijk is de tuberculine-diagnostiek echter vooral in den laatsten tijd geworden, omdat gebleken is, dat zij nog op andere wijze dan subcutaan toe te passen is.

Men kent thans een aantal aanwendingsmethoden van tuberculine, alle met het doel om de diagnose te kunnen stellen, wanneer dit •op andere wijze niet mogelijk is, en wanneer men tot de subcutane

Sluiten