Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. De specifieke tuberculine-therapie der tuberculose.

Aan de bespreking der specifieke diagnose sluit zich aan die der specifieke therapie. En daarbij moet weer dadelijk de opmerking worden gemaakt, dat zonder tuberkelb a c i 11 e n een specifieke therapie niet mogelijk zou zijn, terwijl bij andere ziekten een specifieke therapie, op de smetstof berustend, doch zonder die smetstof zelf te kennen, lang niet zeldzaam is. De verklaring ligt voor de hand. De specifieke therapie bij tuberculose beduidt in hoofdzaak niet veel anders, tot heden toe tenminste, dan een behandeling met van den tuberkelbacillus afkomstige produkten.

De geschiedenis brengt ons in dit opzicht geheel terug tot 1890, toen Koch naast een diagnostisch ook een therapeutisch middel voor tuberculose meende te hebben ontdekt. Heeft de tuberculine-therapie in de eerste jaren daarna een groot fiasco gemaakt, we kunnen thans zeggen, dat de specifieke therapie vrijwel staat in het teeken van de tuberculine-therapie. Is men dan omtrent de beteekenis der tuberculine bij de behandeling geheel bekeerd, of is er iets anders geschied? Het is moeilijk, daarop een kort antwoord te geven. De specifieke werking der tuberculine, die vooral ook door een praktische toepassing in de veeartsenijkunde ten behoeve van de diagnose telkens en herhaaldelijk tot uiting kwam, kon niet nalaten, op de tuberculine de aandacht blijvend gevestigd te houden. Toen volgden de nieuwere studiën op het gebied der immuniteit, die, zooals begrijpelijk is, zich ook tot de tuberculine uitstrekten, en die deden zien, dat men in het door Koch aangegeven en bereide produkt een meerder of minder groot deel der vergiften te zien had, waardoor de tuberkelbacillus werkte, en waardoor ook tegengiften werden opgewekt. Het leeren kennen ook van het feit, dat, wat vroeger als een eventueele schadelijke werking der tuberculine zoozeer werd gevreesd een reactie was op immuniteitsverhoudingen, welke reactie men door geëigende toepassing van haar nadeelige werking kon ontdoen, zonder de voordeelen, d. i. het verkrijgen van een tot genezing voerenden immuniteitstoestand, te verliezen, dat alles heeft er toe geleid, dat de specifieke behandeling der tuberculose thans vrij menigvuldig wordt toegepast. Om alle misverstand te vermijden, leg ik er den nadruk op, dat ik in geen enkel opzicht de bedoeling heb, hier de voordeelen der hygiënisch-diaetetische therapie te verkleinen ; deze treedt echter in verband met den aard van mijn onderwerp niet op den voorgrond. En ik mag zeker niet verzuimen, de tuberculine-therapie als hulp- ' middel bij andere methoden te vermelden

Sluiten