Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Wright geen algemeene erkenning vindt. Maar in ziekenhuizen, waar men over laboratoria beschikt, schijnt de methode werkelijk goede resultaten te geven.

Daarnaast wordt, ook al weder als een maat ter beoordeeling van het resultaat der therapie, de complement-bindingsmethode aanbevolen. Naar onderzoekingen van Bauer en Engel stijgen de amboceptoren in aantal met de hoeveelheid der ingespoten tuberculine, waaruit dan zou blijken, dat men niet, zooals Wright en anderen willen, de doses zoo laag mogelijk behoeft te houden, tenzij natuurlijk onaangename nevenwerking optreedt.

Dat de tuberculine-therapie met de grootste nauwkeurigheid en voorzichtigheid dient te geschieden, spreekt wel van zelf.

De aanwending der tuberculine geschiedt subcutaan, d.w.z.: andere applicatie-methoden, als de intraveneuze en zelfs de i n t r apulmonaire, zijn onpraktisch. Omtrent het nut der inhalaties heeft men nog weinig ervaring. Per os aangewend is de tuberculine vrijwel onwerkzaam. De toediening van p h t y s o r e m i d e-kapsels, waarin b a c i 11 e n-e mulsie, naar K r a u s, is dan beter. Van het nut van rectale applicatie weet men zeer weinig. (M o e 11 e r dient, zooals reeds werd vermeld, tuberoi de-kapsels met timotheïne toe.) Natuurlijk kan ik hier niet op de indicaties en de contraindicaties der tuberculine-therapie ingaan. Ik wilde er slechts nader op wijzen, dat men aan den tuberkelbacil.lus een tube reuline-therapie dankt, waarvan de waarde meer en meer erkend wordt.

Wel moet ik echter een oogenblik stilstaan bij de tuberkelbacillenpraeparaten, die bij deze therapie worden gebruikt, want daarvoor dient niet meer alleen de oude tuberculine van Koch.

Voor de specifieke therapie der tuberculose gebruikt men tegenwoordig een geheel lijstje van van tuberkelbacillen afkomstige praeparaten.

1. Oude tuberculine van Koch, bereid door indampen van 4—6 weken oude culturen op glycerine-bouillon. Dit bevat eventueele ecto-toxinen en endotoxinen, welke bij de cultuur, resp. bij de behandeling, in de vloeistof overgegaan zijn, voor zoover zij de aangewende temperaturen hebben wederstaan.

2. Tuberculine T. B. e n T. O. (1897). De injecties met de oude tuberculine geven slechts een giftimmuniteit, maar Koch wilde ook een zoogenaamde bacteriën-immuniteit en wilde dus bacillenlichamen inbrengen, zonder echter de locale, ettering veroorzakende, werking te krijgen. Hij wreef dus bacillen in agaten mortieren

4

Sluiten