Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. Actieve immunizeering bij dieren.

Alvorens nu de s e r o -t h e r a p i e, respectievelijk de passieve immuniteit te bespreken, is het noodig, een oogenblik stil te staan bij de actieve immunizeering uit een p r o p h y 1 a ctisch oogpunt, welke vooral in de geneeskunde der

dieren werd beproefd.

Het zou te ver voeren, op de geschiedenis van deze quaestie in te gaan, doch het spreekt van zelf, dat, zoodra het infecteerend agens der tuberculose bekend was, men getracht heeft te bereiken dat, wat bij andere ziekten op het voorbeeld van Pasteur zoo schitterend was

gelukt, te weten: een kunstmatig opgewekte immuniteit, die het individu

tegen een latere eventueele infectie zou kunnen beschutten.

Van praktische beteekenis zijn tegenwoordig alleen : °. de bovovaccinatie van von Behring. Intraveneuze inspuiting bij kalveren van door uitdrogen verzwakte menschenbacillen, tweemaal, met bepaalde tusschenpoozen, geeft den dieren immuniteit tegen latere infectie. De methode is op een groot aantal dieren in de praktijk beproefd. De resultaten laten te wenschen over. Maar het feit, dat men den dieren tegen een latere infectie, zelfs met veel en zeer virulent materiaal, een verhoogde resistentie kan bezorgen, staat vast. Het is herhaaldelijk bevestigd.

2°. Koch; Schütz, Neufeld en Miessner hebben het beginsel, waarop de enting van von Behring steunde, op andere wijze uitgewerkt, d. w. z. : zij hebben eerst beproefd, bovine tuberkelbacillen te verzwakken, en later den weg, door von Behring aangegeven, gevolgd, en een immunizeering van het rund verkregen door inspuiting van 1 tot 3 centigram menschenbacillen, of wel van 1 tot 3 centigram verzwakte r u n d e r bacillen. De in den handel zijnde entstof tauruman is een emulsie van levende bacillen in physiolo-

gische keukenzout-oplossing.

Zoowel tegen de entingsmethode van von Behring als tegen die van Koch geldt het bezwaar, dat de opgewekte immuniteit niet lang duurt, zelfs niet eens een jaar.

3°. De enting volgens Klimmer. Klimmer heeft n i e t infectieuze enavirulente entstoffen vervaardigd, omdat aan de entingen volgens von Behring en Koch c. s. ook het bezwaar kleefde, dat de entingen niet ongevaarlijk waren met het oog op de gezondheid van menschen, en bovendien verschillende onderzoekingen hebben aangetoond, dat de ingebrachte bacillen langen tijd in lymph-

Sluiten