Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latere infectie die immuniteit wat kort duurt. De verkregen resultaten moedigen in elk geval tot voortgezet onderzoek aan.

13. Passieve immunizeering. — Serotherapie.

Alvorens hierop nader in te gaan, is het zaak, eenige bizonderheden omtrent de immuniteitsverhoudingen van den tuberkelbacillus mede te deelen, zoowel in verband met de bereiding van een actief immuunserum als in verband met verschillende zaken, welke vroeger slechts terloops werden vermeld.

De vraag, of tegen een bepaalde infectie een genezend, respectievelijk immunizeerend, serum te bereiden is, hangt af van verschillende factoren, die vooral beheerscht worden door de vraag, hoe het inficeerend agens eigenlijk zijn pathogene werking op het organisme uitoefent. In veel gevallen is die werking vrij nauwkeurig bekend, zooals bij de zuiver toxisch werkende micro-organismen, b. v. diphtherie- en tetanusbacillen. Veel moeilijker wordt de zaak, wanneer de infectieuze werking aan het lichaam der micro-organismen zelf gebonden is en dus geen toxinen worden gesecreteerd, of slechts in geringe mate ; dan is ook wel een toxische werking, echter van anderen aard, in het spel. Alhoewe] de vorming van toxinen in de voedingsbodems door tuberkelbacillen moet worden aangenomen, waarop trouwens de bouillon filtré van D e n y s berust, is aan deze eet o-toxinen toch zeker niet de werking der bacillen uitsluitend toe te schrijven. Daartegen pleit de giftige werking, die de verschillende praeparaten, uit de bacillenHchamen bereid, bezitten. En nu kan men gerust zegge.n, dat men omtrent de specifieke werking van den tuberkelbacillus in het dierlijk organisme niet volkomen is ingelicht. Een zuiver anti-toxisch serum, d. w. z. ingesteld op de ecto-toxinen, zal in elk geval niet voldoende wezen.

Ter verkrijging van een serum tegen de endo-toxinen is de weg lang niet zoo duidelijk aangewezen als tegen de ecto-toxinen. Het is lang niet zeker, dat de toxinen, die door energische bereidingen uit de bacteriënlichamen worden verkregen, ondanks haar giftige werking, dezelfde zijn als die waardoor het micro organisme in het lichaam werkt. En daarbij komt nog, dat de werking van den tuberkelbacillus in het dierlijk lichaam in het algemeen nog niet is opgehelderd.

In verband met dit alles is de richting voor een immunisatie-proces niet geheel juist aan te geven. Het feit echter dat, zooals bij de actieve immunizeering is gebleken, een hoogere resistentie is op te wekken, niet alleen door middel van verschillende uit de tuberkelbacillen be-

Sluiten