Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

**S \ ^ XX *\ XX 'l. '5 '5 'l's.J ^ \V Ac-

W \ ^ r, ^ /?s *\~5*\xx*\^s*\t ^ *♦ xx N ♦ •

\~i X\ *\ y^i V '/> ^ << \y A«j *$:) <_ >, \ ^ 81. /?\ f-fi- n *5 *\ ✓✓ *\ '5 *\ \ 'sc- *•. xx r, ^ x\ *\ yO

\ <» ^ *. *\ /ï\ \ >s r *. »\ N XX »\

*»Nr,~5-\ XX~^^XX*\A^ « A^'^V. A^V>

\ * 'S *\ XX »\ '5 *s ^ ^ '♦. ^jfü'

O xx'a^XX *♦.

1. '« CC-^ XX'^ *• Ac yOVts XX A^-'.

♦ « ♦

XX *s *-5 Ac ^ ^ '•, XX ~s

o \ . V V i \ # V V ♦

2. \~Ï s\<\ \*/ ^ *\ /^ ♦, K\ Vc /s^ /Jv /> /-VN"? \ <^'^Vf\ AcV><.* V<5ï,A^

«N '. ^ AC X\ *\ *0 At- V, <, ^ ^ ^ >.

V ♦ ♦ \ « V i V

C<- </> \X ^ •, XX r, XX *\ /O XX ^

v^> t. X xx^ ^ ^5- \ *«• /?n r, "t- ^ >j *

X\ »\ \ /ïn XN'-'C'^ \ /fs

*«- \^t-^/7\'»i ^ A^v W ^V *♦_

3. »® *\ V?\ ^ Ac Ws ^ x^ ^ xn *•

♦ ♦ • * *

'tt ^ *♦ O ^L OO *♦ K\'«>

• ♦ N *

<C cc ^ <5; 'k «- \ <✓ ✓✓ t, ^5- ^ x

• v > V > \

>( ✓✓ \ xs «\ /O

4. t. * 'sy/ts '♦.

/^ *«- Vcx ". x0 /t\ *\ xx *

^ *»^ *«- /^s < %<> A< /ïs ^ ^ ^ ^

<s^/^*»> \ s^ szs A^ V)

5. \X ^ <C\ *♦, /^*«- ysi\V^*\'^*s^r><CN<C\*'. '« *s ^ A ^ ^ ** XX XN

X\ ^5 *\ \> v^'», ^ ^5- «s /O

✓\ ^} s\ *<Ss'*.*®*X

♦ • • • ♦

• • ^ #

<i /^ /^N ^ A A^vU •,

6. *«- *<- s^ s?~ <5- xx V^\ *♦ xn *s Vï\ x- ^ •

Sluiten