Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ ^ ^ /ÏS X

♦ ♦ »

Cs *\ ✓N Cs *\ A/s /s/s /5s /s/s ^ /s$- *.^ <^s /?\ ^ £, »\ *»#

4. ^ '*i^\S SS /s/s /ïs yfv Cs *\ /?sVc- OO /5s /Cs '♦. /^

Vfs nv ^ \v \ ^ ^ Cs *\ ✓✓

*®. 'f^S\^Sts A>

^ ✓✓ «- **# <*i An /?\ 'Cs /O /'x ✓✓ ^ Sï\ *«# /-<• «i /5s <Cs ^.C, *S *<Cs *S *s ✓✓ '•,

5. Aic,^^ Cs^/si^v^*. 'w \ *<s^\v^ V*». <c\ <5n *\ ^ X <fci »\ /ïs \ ^A<Cs Ai Cs Ai *«■ N /<5> Cs *\ Vfs\ S^ /fs SS ^S K\ ~ï C> r. X \ S/ *s «i *s ✓✓ *\ *Cs<^ \ Cs

CO *s *• «i /^ ^S S\ ~s »\ ^s A- *s ^ * •

♦ ♦ X # ♦ •

6. \S SS \~S SS \ ^ ~s '•_ \s ss s\ s^ sï*

^ ^ i V

S>. Sis \S SS "<S \ •_ ^ O© V

*>sVcs *Cs❖* *s N ^ sy/^V\ ^<^C,*sVcs

CO ^-Vïs A$.^<, >S /s^ /ïs /Js ^s>*s/ïs ^ O ^s ♦

A^ S\ ^ /s^ C^ <CS co Cs Ac^ V/ ^ ^ *♦. ✓✓ ^ s*. S\ *\ /si ✓N ^ C, •V \S ✓✓ <, A ✓%

/s^/s/s <✓ /ïs ^*\*\ SS **• \ S\ *\ /si SS \*}^ A^ >S /si ✓✓ <5- Cs *. A \ S^*$SS~s

7. f*~$ss\'^ A '*ïiss*5s;s *. /^^/^ /?s

♦ • # •

^ ^ /^s V?s i^s /O '5 *\ ^s ^ ss \ s\''^ SS ^AN^ /s^<^^ ^ ^ //'•, ^ ^ \ X S~$ *\ "*- S}s '•. S^S^^S\S^s \s^''t S}\SïsS\ <5: «\ A^ ✓S /S^ /0*^ /s^ /?s ^ A^s /V, *sj /N^~ /fs \

^ 4 # •

sVA\ /C\A$-« /S^- /?S /fs ^c-v N A'*, 'Cs/*}

^^/S^/Ts*», A> \ 'Cs^s /^ /S/s *.^ y^/ïs

8. '5 0--C *\ Svvx^,**. /OiCs'Cs^ <C\\^/^^>S

^ ■/s"ï-*♦. ^V^V*', /ïs ^Cs *<^ *3 *\ SS <5<t- *\ ^<5-^ ^ >s *<^\X/ïs /^A) *s \z> /s^ Cs Vfs

9. /Ts /s^4Cs/?s v*\ a\ sv V?s *«# '5 *\ s^x \^.<>, 'Cs^ *s *©• *\ /Cs *.A/^ s* S^s* SiS*w ^ ^ Ai Cs ^ /St^ Ï$ S\ \S Ac- '»( S^ i>\ <Ts *\ /^ "5^

10. t, '5 /7s V 'I ^5 *CsAi NV r. A \ \SSSS\S^S^ S^

Sluiten