Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'^0 <, * *•. '*5s *5 V. ^ * t, <*A '•_

/^s y\ K\'*\) <A /<- S\ "ï V *$ «\ «\ ^ *N»\ '.

• ♦

^5 A^s «N V «\ y*\ ^ /*\ %# y^ "Ï ✓✓ <5^ ^

\ AA *♦. ✓✓ y^ S\*\ S\ y*fr \S S\\ \ ^i~

'<*<£ a \y av/x \ >v *♦ V. ~sy Vï\ V. r. '-v # • •

/ÏN ^ <5s ✓✓ '"Cs '"Ss ^5 ^ ^ Ws ^ ✓✓ V ^ /ïs V \

18. yjs*AA\yy?\ <, y<-y*-.* >. <A. y^^^A^**, *AA \y

Va *yA^<.yA\ yy ~ ^.^✓N*\/0 ~ <5v \> t, ^ ^ AS ^ *+ \*& <A A *\ <A y< ✓N ". <>® *♦. ✓✓ ^ ^ X\ *\ y0 y^ Cv>0«5N^y\y<<,ASAyy^<3iy^ <^A

^ >- y-i * \ *AA\yy?\ 'ac *,^ '♦, ^ y\ yy^

19. Vïs yj\ \y ^ \ y® y< *\ '•5s*A*.y©\ A

/>- *\ *ï . «c\ yy y< A <c\ ^a y® s\ *< *& ** /i\ /i^ * * *

*s**\/ts * y^yN ^y/^}*»^ »x x*>x AA ^ ^ \ ^ ^y \

yjN*AA ^y W\ \s \ st\ ✓s «c\ Vïn *♦ y^ yO y^

♦ # ♦ •

yy- ^ r.AA '♦. A*AA yy> ^ X) *z,\s \ y-A \ <£•

20. ^ yy <, ^ /A *», ''j.,^ *\ /T\/7x '♦.

✓s *s »\ \ ^ '<5-'^ NV r, * '♦. *Ï S\ **■

VïN Wx ƒ ✓✓ V <, /ÏS V »S *<5^^. *5 «s

s^s\ïn> ^✓S/tn r, ^5/fs *'5s^^N/Ï\

y^s- <*<» "5.V /5s ^ ^ '•,

21. /r- ^<,^<- k■*<•*> • ♦ •

»\ y\ ". <>5' '.( /?\ /O ✓✓ Vs /f\

w ^ oc^ '•, ^ /O ^ <cn *\><KC> Vc\ O

✓" *♦ A^st,^ '• ^ /?s y^ x\

♦ ♦ ♦ ♦ » ♦

/t\\s^-'*4 \s \ ^ Vc\ *♦, /^- /O y?\ y?^ ^

22. y% *5 *\ t, >s *♦. yy «- '**\ y^sy *'5t^*\^«\y^ ^ ^ y^ a A <,y^

r, ^ *♦ ^ ys /^/^ A A 'AC- y0 *5^ <, ^ y^ y^A ' ♦ # ♦ ♦

y^ *~5-y^-^A "5-'♦, A/^//^ A V A

A<X^\ A ^^-"'ï.'^ VA '^'ï A^

. . > ♦ *-5 ^A y^^y^y^ ^ "1> ♦, ^ ^ y^ y>-

\r^\r+**ï'\ a^ >-a'^V A \yy

Sluiten