Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Hoewel dit boekje in de eerste plaats bestemd is ten gebruike op de Rijkslandbouwschool, kan het wellicht ook dienstig zijn voor hen, die zich willen oefenen in het vertalen, uit en in het Javaansch, van eenvoudige zinnen, waarbij eene regelmatige opklimming van gemakkelijke tot moeielijkere constructie is in acht genomen.

Naar het voorbeeld van Prof. C. Poensen's „Eerste Javaansche Leesoefeningen" zijn de zinnen ingedeeld met het oog op de voornaamste grammatische vormen. Daar bijna alleen de werkwoordsvormen behandeld zijn, konden de voorbeelden daarvan wat ruimer genomen worden.

De z.g.n. actieve en passieve vormen der werkwoorden en de werkwoorden met de aanhechtsels i en aké zijn bij elkander genomen, om door tegenstelling het verschil duidelijker te doen uitkomen.

Boven de Javaansche thema's zijn de meest voorkomende voornaamwoorden, voegwoorden enz. opgegeven; de bedoeling is, dat deze van buiten geleerd zullen worden.

Door middel van de bij de oefeningen behoorende Javaansch-Hollandsche woordenlijst kunnen de in dit werkje voorkomende Jav. thema's zonder behulp van een woordenboek vertaald worden; voor de vertaling van de Holl. opgaven kan men Mr. Grashuis' „Jav. Tolk" of Jansz's „Holl.-Jav. Woordenboek" gebruiken.

Wat de schrijfwijze betreft behoeft slechts te worden vermeld, dut ook de A-klank door a is weergegeven, de stomme e door e, de linguale d en t door d en t; bij de aanhechting van é, an enz. zijn de slotmedeklinkers der grondwoorden niet verdubbeld.

wageningkn , aug. 1900.

T. J. BEZEM ER.

Sluiten