Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN.

Bladz. 1 r. 12 v. o. staat: pijjambakipoen, lees: pijambakipoen.

// 1 r. 1 v. o. n anom, lees: enom.

ii 3 r. 15 v. o. n jen, lees: jen.

n 5 r. 8 v. o. ii 't bedrag, lees: 't bedrag ervan.

n 6 r. 1 v. b. ii loro, lees: rong of loro.

ii 7 r. 10 v. b. ii érèng-érèng, lees: èrèng-èrèng.

ii 7 r. 5 v. o. // voorgevoegd m, lees: voorgevoegd a.

ii 8 r. 12 v. o. ii ana gawené, lees: gawéné.

ii 9 r. 7 v. o. n besoek, lees: bésoek.

« 11 r. 9 v. o. ii endi, lees: ngendi.

n 11 r. 18 v. b. « II n n

// 1] r. 19 v. b. n doesoen, lees: doesoen ing.

n 12 r. 11 v. o. ii sanesipoen, lees: sanèsipoen.

n 15 r. 5 v. b. n oleh , lees: olèh.

u 16 r. 17 v. o. ii pareng, lees: pareng ing.

// 16 r. 10 v. o. n endi, lees: ngendi.

n 17 r. 8 v. b. voeg bij achter: //zelfst. n.w.": of werkw. als zelfs n.w. gebruikt.

« 21 r. 16 v. o. staat: ingkang kesoepèn, lees: kesoepèn.

// 23 r. 15 v. b. voeg bij achter Ontjèn-ontjèn II: 1ste druk.

ii 24 r. 10 v. o. staat: kanthèni, lees: kantèni.

ii 31 r. 1 v. o. ii thole, lees: tolé.

n 34 r. 3 v. o. // pawitjantenipoen, lees: witjantenipoen.

ii 47 r. 5 v. b. n endikaken , lees: endikakaken.

ii 50 r. 11 v. o. ii sanesipoen, lees: sanèsipoen.

h 52 r. 4 v. o ii raden, lees: raden.

ii 57 r. 7 v. o. n nderekaken, lees: 'ndèrèkaken.

ii 59 r. 5 v. o. ii Bathara, lees: Batara.

ii 59 r. 4 v. o. ii njirnakaké, lees: njirnakaken.

n 60 r. 1 v. b. // enggal, lees: énggal.

h 60 r. 11 v. b. n tholé, lees: tolé.

n 64 r. 9 v. o. // kaki, lees: laki.

n 71 r. 2 v. b. n dekné, lees: dèkné.

h 75 r. 13 v. o. n sidékah, lees: sidekah.

u 76 r. 14 v. o. n Koesama, lees: Koesoema.

Sluiten