Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tarapi serat sangking anak koela poen Saridin. — Akoe ora toekoe djaranmoe. — Akoe pada loenga menjang ing Sainarang. — Sidin, apa ana lading, sèndok lan garpoe? — Apa aua banjoe adem?

4.

Ik kom van Samarang. Ga je nog niet naar Tegal? Is je kind ziek? Dit is de sawah van mijn' vader. Het kind van je broer is weg (= verdwenen). Is je vader thuis? Die jongen is mijn zoon. Je dochter is nog klein. Wij hebben geen paarden. Zijn zoon is op weg. Heb je een geweer? Ik woon iu de désa Kepandjèn (= mijn huis is in de désa K.). Ik heb nog geen kindereu. Zoekt gij paarden en buffels? De kinderen slapen nog niet. Mijne ouders leven nog. Zijne moeder is een oud mensch. Is dit de weg naar de désa Padikan? Mijne zuster heeft een huis gekocht in Samarang. Bok-Wardi gaat naar de markt.

5.

Pariné isih ana ing loemboeng. — Saridin, djarané apa ana ing gedogan? — Sepatoekoe apa resik? — Jen ora oedan, akoe loenga. — Toewan kontrolir dèrèng tindak dateng Samarang. — Koela gadah grija ageng. — Goenoeng Merapi doewoer. — Ing redi Ardjoena wonten wana ageng. — Akoe doewé manoek perkoetoet. — Ing pasar ora ana wong adol iwak. — Apa ikoe? — Ora ana djaran lan kebo.

6.

Het regent hard. Er is veel wind (= de wind is groot). Je paard hoest. Ik ben verkouden. Ben je moe? Het is erg warm, ik wil wat rusten (= vertoeven, stilhouden) onder dien boom. Dit water lust ik niet. Hoeveel kinderen heb je? Ben je ziek? Wat scheelt je? Ik ben (= mijne ziekte is) al beter. Gisteren ben ik al uitgegaan. Ik heb een brief van mijn1 broer, die te Batavia is, ontvangen. Slapen de jongens al? Zijt gij nog welvarend, mijn vriend? (iu het Kraina). Jongen, waar is de weg naar Batjem?

1*

Sluiten