Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7.

Ngoko. Krama.

kéné, ingkéné ngriki, ingriki hier.

kono, ingkono ngrikoe, ingrikoe daar.

kaua, ingkana ngrika, ingrika ginds.

jèn jèn, meest menawi indien, als.

ija, ja, inggili ja, wel, ook, eveneens.

kang, sing ingkang betrekk. voornw.

koela noewoen beleefdheidsformule, in 't

Krama: met uw verlof, om u te dienen.

mengkono I , , , , ..

, ) mekaten, mengkaten zoo, aldus.

mengkene |

Samenspraak.

Koetsier, mijn groene rijtuig dat uit Samarang afkomstig is, is dat nog goed?

Koeloe noewoen, kréta idjem ingkang poendi? (= welk?) Het groene rijtuig, dat van mijnheer Beer afkomstig is.

Koela noewoen, taksih saé.

Het groene rijtuig van (= kang sangka) mijnheer Johannes, is dat nog goed P

Koela noewoen, kréta idjem ingkang sangking toewan Joliannis, sampoen katah kang risak dandosanipoen.

Wat is er van beschadigd, koetsier ?

Koela noewoen, boemipoen petjah.

Zijn de wielen nog goed?

Koela noewoen, ingkang ngadjeng risak.

Is 't ijzer of 't hout er van kapot?

Koela noewoen, ingkang risak kadjengipoen.

Wat is er van 't hout beschadigd?

Koela noewoen, ingkang risak: laripoen.

Zijn de veeren niet beschadigd?

Koela noewoen, piripoen ingkang wingking pepes. <

Is de kap nog goed?

Koela noewoen, toutoripoen inggili risak, tjoetjalipoen amoh. Dus (= dadi) is alles beschadigd, koetsier ?

Koela noewoen, inggih, sedaja sampoen risak.

Krama.

Sluiten