Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

üSTgoko. Krama.

Ifriq djr (loro kalih twee).

(J (J kang sidji ingkang setoenggil de (liet) eene.

n sidjiné » setoenggilipoen de (het) andere.

Ing kita Samarang sedaja grijanipoen toe wan-toe wan Welandi pipit, boten wonten benggangipoen. Kantoripoen para prijantoen Welandi inggili katali. Ing tengah-tengahipoen kita wonteu grédjanipoen ; grédja waoe wangoening grija boender sarta inggil. * Ing adjeng grédja wonten menaranipoen kalih, iuggilipoen boten

kaot katali kalih grédja. Ingkang setoenggil wonten lontjèngi-

1

poen ageng.

Tijang alit sarni seneng; radinan ageng inggili saé, awit site-s, nipoen pasir. — Djam woloe akoe mangkat sangka ing Besoeki,"* djam sepoeloeh wis tekan ing Panaroekan, dohé sangka ing Besoeki rong poeloeh pal.

11.

Tng Panaroekan ana goedangé kopi Goebermèn, serta anri palaboehané kapal, kang ajnot kopi Goebermèn, bandjoer menjang •» negara Welanda.

Tng aloen-aloen Samarang, ingkang sisih kidoel, dalem ka* boepatèii; ingkang sisih wètan, goedang-goedang kopi sarta saremr Goepermèn; kang sisih kilèn mesdjid; wates ingkang lèr radinan ingkang dateng Bodjong toewin grija sakit. /— Radinan dateug * Bod jong kalih-tengali (= L '/2) pal tebihipoen ; sawetawis kentjeng sarta wijar; pinggiripoen kiwa tengen wit kenari ingkang agengageng.

12.

Zijn er in dat boseli tijgers? Tn die vesting zijn veel soldaten. De ouderdom van dien jongen is twaalf jaar. Het dak van zijn huis is beschadigd. De sawahs der landbouwers staan onder water (= kelem). In de rivier van Demak was één witte krokodil. Ik heb een paard gekocht op de pasar van Bekonang. Is dit de weg naar de desa Padikan? Als we op weg zijn, zult ge gauw weer honger krijgen. Ik ga baden in de rivier. Is de rivier niet diep? Heb je een zadel? Ja, maar (= nanging) er zijn geen stijgbeugels aan. Waar is je broer? Hij is in huis.

Sluiten