Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ngoko. Krama.

ing endi (ugendi) ing poendi waar?

kang endi ingkang poendi welke? welk? (van twee

of. endi of: poendi of meer personen of

voorwerpen).

areP badé (karsa K. I.) willen (ook: om).

bakal badé zullen.

£elem j)oeroen willen (gezind zijn, zin

hebben).

b'sa saged, waged kunnen, in staat zijn.

menjang of ing dateng of ing dient ook ter verbinding

. van werkw. met direct

voorw.

Drana, ingendi sepatoekoe, akoe arep loenga. Sepatoe sampejan sampoen wonten ing kamar. — Wonten laré djaler, késah ■* dateng wana; ingrikoe wonten oewit kelapa katah, nanging dèrèng wonten ingkang awoh. — Anakmoe apa doeroeng laki ? —

* AA it melati iki doeroeng kembang. — Désa Kembang-lainpir» <■ apa isih a_doh sangka ingkéné? Inggihtaksih tebih. •— Jen

kowé menjang pasar, akoe mèloe. — Sadoeloerkoe lanang doeroeng rabi. — Si Sidin apa wis moelih? — Toewan, poenika

* wonten tijang, badé matoer ing sampéjan. —■ Wong Djawa apa wong Welanda? Tijang Djawi. Ana gawené apa? Koela boten soemerep (of: doeka-sampéjan).

i6.

Jèn kowé ora gelein mèloe, akoe mangkat toemoeli. — Djaran apa kang ana ing dalan kono ? — Ing kamarkoe ana médja loro, lau koersi akèh. — Tjangkir eudi kang petjah ? — Ing kéne apa ora ana soemoer, kang resik (bening) banjoené? —• Ing sasi iki akoe arep inangkat menjang ing Soerabaja. — Soemoer iki apa djero? — Batoermoe, kang menjang ing Kendal, t apa wis moelih? — Apa kowé ora bisa soemaoer? — Botjah ^tjilik iki doeroeng bisa loemakoe. — Si Mangoen metoe sangka ing oinahé. — Ing kéné apa ora ana wong, kang soemoeroep * dalane menjang désa Soetjèn ? ■— Salawasé Sijoeng Wanara ana x

Sluiten