Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ngoko. Krama.

déwé pijambak zelf, alleen, eigen.

disik roemijin vooraf, eerst, vooruit.

malah raalah wat meer is, zelfs.

olèh angsal verkrijgen; ook: kunnen,

mogen.

karep kadjeng, karsa K. I. wil, verlangen, wenscli.

Tijang tani ing doesoen Réma samangké sami nauem pantoen.

Drana, apa kowé wis anggawa lajangkoe menjang omahé

toewan Karei? Sampoen, nanging toewan Karei boten wonten ing dalem, tindak noempak kapal. — Djaga-baja wis njekel malingé kang njolong barangé si Djaja. — Sapa sing audjoepoek lajangkoe? — Koela ingkang mendet. — Goeroe ikoe moelang botjali ' akèli. — Kjai Aman anggraita, jèn Ki Djaka Pirangon badé dados ratoe, ladjeng anoet dateng Ki Djaka Pirangon, sakarsanipoen Ki Djaka Pirangon, Kjai Aman amitoeroet. — Botjah iki bisa matja. — Laré alit poenika dèrèng saged loeuiampali. — Ana botjali angon, nemoe widji sawo.

27.

Waar ben je heen geweest, kang, al twee maanden heb ik je niet gezien? Ik ben op reis geweest naar Satnarang, vervolgens naar Tegal. Er was eens een desa-man, Pak-Garsijah geheeten, die van plan was om rijst te gaan koopen (zoeken), omdat er op dien tijd hongersnood (= 't voedsel schaarsch) was; zijn schoonzoon , Troena Dipa genaamd, ging ook mee. Toen ze al een eind op weg (= al ver) waren, gingen die menschen een dorp binnen; daarna gingen ze naar het huis van den loerah. Daar gekomen, vroegen ze aan den loerah, zeggende {= hunne woorden): met uw verlof, kang loerah. De loerah antwoordde: van waar komt ge? Die lieden antwoordden: wij wonen ver van hier, we zijn hier gekomen met 't voornemen om rijst te koopen; is er hier,J De loerah antwoordde: ja, hoeveel wil je koopen, wil je veel lcoopen ? Het antwoord van die menschen was: neen, met uw verlof, niet veel, maar zes bos. De loerah gaf vervolgens bevel aan zijn' bediende, om zes bos rijst te halen.

Sluiten