Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom kan hij niet hier komen?

Atoeripoen saweg sakit soekoenipoen.

Weet je niet, of mijn schoenen al klaar zijn?

Pendoegi koela, dèrèng rampoeng, awit sandjaugipoeu toekang sepatoe dateng koela, wingi badé ngoepados wetjoetjal, boten angsal ingkang saé.

't Is erg lastig (met) die lui! Is er niemand hier, die gemaakte schoenen (= schoenen die al klaar zijn) verkoopt? want ik heb ze erg noodig (= boetoehkoe banget).

Koela noewoen, ing toko Tjina mesti wonten; poenapa sampéjan karsa koela toembas mrika?

Ja.

SUBJECTIEVE EN OBJECTIEVE WIJZE VAN SPREKEN. AANHECHTSELS i EN ahé.

N\ 39—61.

39.

Ngoko. Krama.

dak of tak koela ik.

ko sampéjan je, gij.

di dipoen hij,zij,men,zij(tneerv.)

enz., ook ter vorming van het passief, zie verder de grammatica, kena kénging kunnen, mogen,

ta ta toch; uitdrukking om

levendigheid aan den zin te geven.

kaja-ta kados-ta zooals, bijvoorbeeld.

sa-warnané,sa-roepané sa-warnènipoen alle, allerlei.

roepa-roepa warni-warni verschillende.

,, „ . ^ ( lan sapanoenafffilan- I en zoo voorts, en der-

(la„) »p,»engg,l.né| ipoen |

noeli, toemoeli noenten, toemoenten vervolgens, daarop,

toen; weldra, terstond.

Sluiten