Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ing mangsa rendeng, wong tani pada njamboet gawé sesawah, lan tegal moeng ing sawetara; kang ditandoer ing tegal, djarak oetawa katjang. Mari sesawah, bandjoer anggarap tegal; kang ditandoer ora kena di-tamtokaké, ija sa-seneng-ing wong dewedéwé, kaja-ta: nandoer djarak, tembako, oetawa kapas. Sawoese (= sawisé) mengkono, wis panen belik; bandjoer ana kang njamboet gawé tegal teboe, ana kang nandoer sawarnané tetandoeran kang géndjah baé, kaja-ta: torn, timoen, krai, kadelé semangka, djagoeng, lombok, tèrong, sapanoenggalané. Bakdaué ikoe maoe (= na afloop daarvan) wis oedan, ija ikoe kawit laboeh; bandjoer ana kang meloekoe sawah, digawé tegal. Déné kang di-tandoer: katjang, djagoeng', ija samoebarang (= alles) kang di-tandoer kang ora londot. Serta ana kang tegal ing alas, ija: djagoeng, gaga, lombok, tèrong, goedé, sapanoenggalané. Anoeli rendeng wongé pada iniwiti sesawah manèh. (C. Poensen, Ontjbi-ontjbi II.)/

40.

(Vervolg.)

Ngoko. Krama. ,

kedjaba kedjawi 1 behalve, buiten en behalve, ook :

andjaba andjawi I 't eenige is, dat. . .

karja negara karja negari heerendiensten.

toewin toewin en.

apa manèh poenapa malih en verder, bovendien.

aroepa awarni 't voorkomen hebben, van be¬

staan in.

dasar dasar inderdaad.

Kedjaba ikoe maoe kabèh, wong tani anglakoni karja negara, toewin njamboet gawé ing keboné déwé, di-tandoeri pala-peudem, kaja-ta: oewi, tales, katjang tjiua, ketéla, gembili, sapanoenggalané; serta nandoer karang kitri ing sa-senengé déwé. Jvedjaba ikoe isih ana pegawéjané wong tani kang ora adjeg, auangmg ing kala mangsaué perloe di-lakoni, kaja-ta: andandani omah oetawa pager pouiahan, piranti lan pekakas roepa-roepa, koedoe digawé oetawa didandani, apa manèh anetepi apa kang (-a wat) dadi koewadjibané wong pakampoengan oetawa padésan.

Moenggoeh wong soemedja babad alas, kang preloe di openi

Sluiten