Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sésoek akoe arep loeiiga ambebedil. Menjang endi ? Menjang ing désa Grogol. Kowé mrana arep ambedil apa? Ajam alas lan manoek boertjèt; apa kowé gelem mèloe? Ija gelem, nangingakoe ora doewé bedil. Akoe gelem njilihi bedil sidji; apa kowé awas ambedil? Bijèn akoe wis siuaoe ambebedil, akoe arep idep bedilmoe. Lagi di-resiki; mengko awan dak-kirimaké marang kowé; kowe apa doewé obat lan mimis? Ora; loengamoe darat, apa noeuggaug djaranP Akoe bakal noenggang djaran, kowé apa doewé djaran? Ora, nanging jèn sidji baé, akoe bisa njilih. Lapak lan kendali, akoe bisa njilihi. Akoe moelih disik; adja lali angirimaké bedilmoe. Ora.

45.

Ngoko. Krama.

sa sa geheel, al(zie ook Gram¬

matica).

sa-bisa-bisané sa-saged-sagedipoen zooveel mogelijk,

pada-pada of pepada sami-sami of sesami gelijke, mede... even... prajoöa prajogi goed, best, het is 't

beste.

déninS déning door, van wege.

Anak, kang tresna marang wong toewané ikoe anetepi kang dadi karsaning Goesti Allah. Anak kang mengkono ikoe ora nakal, amitoeroet ing sa-piwoelangé wong toewané, serta anglakoni ing sa-bisa-bisané kang di-pareutahaké déning wong toewané. Déné anak, kang tresna lan angadjèni wong toewané, amesti andadekaké parengé Goesti Allah lan sa-pada-padané toemitah. Prajoga anak ikoe angoermati goeroené, lan ngawroehi ing tata-krama. —

Menawi wantji éndjing, srengénge' dèrèng maletèk, laré angèn ngedalaken maésanipoen sangking kandang. Poenika ladjeng dipoen-goejang; sasampoening mekaten, ladjeng dipoen-gereg dateng pangènan.

46.

W onten mgrikoe, maésa njenggoet. Prajogi laré angèn angatos-atos sadangonipoen wonten ing pangènan, serta boten poeroen sinaoe ingkang awon, dadosa (— het zij) ing witjantenan oetawi

Sluiten