Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pendamelan. Mila saé dipoen-woeroeki dateng tijang sepoeli oetawi goeronipoen, poenapa ingkang (= al wat) dados oetameuipoeii, ualika wonten ing pangènan. Menawi sampoen wantjènipoen, dipoen-giring mantoek, maésanipoen dipoen-kèndelaken wonten ing plégoengan oetawi sijoeban ngantos wantji lare oetjoel, ladjeng dipoen-oetjoelaken malili dateng pangènan ngantos wantji ngadjengaken serap. Maésa ladjeng dipoenlebetaken dateng kandang malili, serta larènipoen mantoek dateng grija. Dados laré angèn saged toemoet sekolah. (C. Poensen, Ontjèn-ontjèn).

47.

Ngoko. Krama.

ora lija, irjoeng boten lija, namoeng niet anders, dan.

ping sapisan kaping sapisan ten eerste, éénmaal, de

eerste maal.

ping pindo kaping kalili ten tweede, enz.

ping teloe kaping tiga ten derde, enz.

pisan pisan in eens, tevens.

mèli mèh bijna.

prasasat of sasat prasasat of sasat zoo goed als.

mangka mangka en, en nu is het geval,

en 't geval is.

teka! of ko'! uitroep van verwondering:

wel! zie!

ïoewan Anoe. Deinang, wong désamoe iki, teka! akèh sing pada boebar, ngalih omah inenjang désa lijané, ikoe sabab déning apa?

Demang Bradja üenta. Sababipoen bibar poenika roemijin sampoen koela-pratélakaken dateng sampéjan: boten lija, namoeng sangking kawratan ing damel. Ingkang sapisan, anggarap radinan; kaping kalili, dangir serta matjoel ing pekopèn; kaping tiga, anggarap pedamelan wonten ing panggilingan gendis; dados mèh boten kober sesabiu, mangka tijang alit poenika, ingkang dipoen-prelokaken, namoeng sesabin, awit poenika ingkang dados panggesangipoen. —

Kjai Aman késah dateng padoesoenan, mendet dagangan; ladjeng dipoen-sadé dateng peken Mesir.

Para boepati Mesir bandjoer pada andeleng menjang djisimé

Sluiten