Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

san vertoefd had, zette ik mijne reis voort naar Besoeki. — Heeft de bekel van Bera zijne schuld aan je al betaald. Neen, nog niet, maar als hij nu niet betaalt, zal ik hem aanklagen. Wie heeft dezen man aangeklaagd? — Ik heb gehoord dat de kètjoes het huis van den loerah in brand hebben gestoken, is dat waar? Het huis dat ze in brand gestoken hebben, is niet 't eigendom van den loerah, maar van zijn schoonzoon. De reden van zijn vertrek heb ik U reeds vroeger medegedeeld (gerapporteerd). — Wien heb je die zaak gerapporteerd? Ik kom U rapporteeren, dat de brug van Dadapan is weggeslagen.

50.

Als gij mijn' raad niet goedkeurt, dan moet ge dien niet opvolgen. — Gisteren hebben de straatroovers een' Chinees vermoord. De koopwaren, die de Chinees bij zich had, hebben die straatroovers afgenomen. De dorpsbewoners, die den dooden Chinees vonden, rapporteerden het aan den loerah. De loerah, wien ze het gerapporteerd hadden, gaf er van kennis aan den wedana. — De staljongen zadelde het paard, vervolgens bracht hij het naar buiten. — Er was eens een jager, die naar het bosch ging om te jagen; nadat hij daar gekomen was, zag hij een kidang en vervolgde die. Niet lang daarna verdween de kidang; de jager was zeer teleurgesteld. Hij keerde vervolgeus naar huis terug; zijn geweer legde hij neer op de rustbank. Op den weg vond ik eene beurs met (= inhoudende) geld, en nam die mee naar huis. — Van nacht zijn er dieven gekomen op het erf van Pangérau N. N. en hebben een paard weggenomen. Vandaag heeft men ze gepakt en aan 't bestuur overgeleverd. — Heb je je sawah al bewerkt? Ja, ik heb er djagoeng op geplant. Plant men de djagoeng altijd op sawahs? ]\een, in den regentijd kan men die ook op tegal-gronden planten.

51.

kijé = iki |

koewé ofkoewi = ikoe l in de spreektaal (alleen in Ngoko). kaé = ika )

Sluiten