Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden): //Moeder komt, moeder komt." Thuis gekomen, gaf ze liet snoepgoed aan de kinderen, en zond ze weg (= uitzenden) om te gaan spelen.

56.

Voor wien heb je al dat speelgoed gekocht? — De vrouw sprak tot den vorst: //het is voor mijn' zoon dat ik U. M. om vergiffenis smeek." — Waarmede zal ik uwe liefde vergelden? — Waarom blij! (— pidjer) je maar staan? wil je niet gaan zitten? Er is geen matje, waarop ik kan gaan zitten. — Voor het geld, dat U mij gegeven hebt, heb ik een nieuwen kris gekocht. Aan wien heb je je ouden kris gegeven? Aan mijn'jongeren broer.— Ik zal naar de markt gaan, om kippen te koopen; als ik ze gekregen heb, zal ik ze hier heen brengen. — Sidin, als ik van middag ga paardrijden, wil ik het nieuwe zadel gebruiken. Met uw verlof, mijnheer, uw nieuwe zadel is er niet. Waar is het dan ? Gisteren hebt U het uitgeleend aan den wedana, hij heeft het nu nog niet teruggebracht. Als het van middag nog niet terug is, dan zal ik het oude zadel maar gebruiken. — ^ eet jij ook, wien ik mijn geweer heb uitgeleend? Uw geweer heeft U niet uitgeleend, het hangt in de kamer aan den wand.

57.

Ngoko. Krama.

tjara tjara manier.

tjara Djawa // Djawi, op zijn Javaansch, in het Jav.

semono semanten zooveel, zoo zeer, zoo.

°ega oegi ook.

semono oega semanten oegi evenzeer.

Ing samangké koela amrelokaken sowan kangdjeng Radènadipati; sa-dateng-koela ing régol, koela pinanggih (ontmoeten) tijang ingkang djagi, koelapoerih matoer: menawi dangan, koela bade sowan. Tjarijos-koela mekaten waoe, tijang poenika boten ngertos, nanging ladjeng mangsoeli witjanten tjara Madoera dateng koela. Koela inggih semanten oegi boten soemerep temboeng Madoera; ngautos tijang sakawan ingkang koela-prate'lani tjara

Bezf.meb , Ver taaloefening en. Q

Sluiten