Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Djawi, soepados anglantaraken badé sowan koela waoe, nanging boten wonten satoeuggal tijang ingkang saged temboeng Djawi. Dados koela ladjeng wangsoel, medal doemateng aloen-aloen, ngoepados tijang ingkang mangertos witjanten tjara Djawi, dangoe boten mranggoeli tijang ingkang kénging koela-adjak witjantenan (= met elkaar spreken, een gesprek voeren) Djawi.

58.

Sareng para toewan-toewan ingkang badé noempang kapal asep sampoen sami pepak sedaja, wantji djam woloe éndjing, kapitanipoen angoengelaken lontjèng, kadamel (= tot) pratanda soepados baita alit-alit, ingkang tjelak sami-ja (van sami) nebih sedaja, toewin amrih djangkaripoen kapal-asep ka-angkat (= gelicht worden). Boten antawis dangoe, djangkar sampoen minggah, baita tambangan sampoen soemingkir; lontjèng dipoen-oengelaken malili, soepados korining kapal ka-toetoep (= gesloten worden), saha (= en) ladjeng dipoen-lampahaken kapal asep. Boten antawis dangoe, koela kagèt, inireng oengelipoen lampahipoen bekakas asep, gedebegipoen roda kang nglampahaken baita, mandjing ing toja. — Moelané kowé tak-oendang, menawa andadèkaké dangan pikirmoe, akoe 'ndjaloek toeloeng njang (= menjang) kowt;.

59.

Ngoko. Krsma.

loewih langkoeng meer, over, erg, bui¬

tengewoon.

ing sawidjining dina ing satoenggil ing dinten op zekeren dag. sa-ngisoré sa-ngandapipoen onder ~

sa-doewoeré(ing) sa-nginggilipoen(-ing) boven, op g sa-djeroné(ing) sa-lebetipoen(-ing) binnen, in |

sa-djabané(ing) sa-djawènipoen(-ing) buiten f

'ndak = ora.

pisan pisan in eens, tevens, te¬

gelijk.

karo pisan kalili pisan allebei.

djaréné ^p-witjantenipoen men zegt, naar men

zest.

Sluiten