Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A na botjali loro, aran si Sela lan si Mardjan, déné si Sela ikoe botjali loewih pinter. Kelakon (= 't gebeurde) ing sawidjining dina, botjah loro maoe pada angon kebo, serta lèrèn sangisoring oewit pilang. Si Sela bandjoer toetoer marang si Mardjan: "Djan, kang tak-gegem iki apa?" Bareng tjelatoe meugkono, di-gegem tangané kang tengen pisan Djaréné si Mardjan: //emboeh, menawa beras oetawa dami." Oedjaré si Sela: "loepoet, Djan. Si Mardjan bandjoer ambatang manèh: "krikil.11 '"/Doedoe."" //Soeket" ""Doedoe"" //Djali" //«O, isih tangèh, Djan. ' "Saga1 ""Loepoet."'1 "Jèn mengkono, wis ta, akoe ora bisa ambatang.11 Si Sela bandjoer ngatjoengaké tangané, si Mardjan weroeli ora ana apa-apané. Bandjoer pada goemoejoe karo pisan. Si Mardjan bandjoer toetoer marang si Sela: "mesti bésoek akoe males marang kowé." Si Sela soemaoer: ""ija, betjik. (O. Poensen, Ontjèn-ontjèn.)

60.

Ngoko. Erama.

kang pembarep ingkang pembadjeng de, liet oudste

» penggoeloe // penggoeloe » >< tweede ] 8

« pendada " pendada " » derde ( ~

" panengah " panengali n // middelste I |

» woeragil n woeragil " // jongste ) ?

Pak-Wijali dolan menjang omahé Pak Warinah. Bareng teka ing pelataran ing omahe, ketemoe ontmoeten) anaké lanang pada dolanan (= spelen) karo botjali lijané loro. Bandjoer atakon marang Fegoeh, anaké lanang Pak Warinali kang pembarep, pitakone: "iki dolanan (= spel) apa, lé?" (= tliolé). Wangsoelané si Tegoeh: //kékéjan, wak1' (= oewak, oewa). Tjelatoené Pak-A\ ijah: voewedé koerang dawa, lé, bésoek, jèn kowé menjang omalikoe, tak-wènèhi kékéjan kang atos kajoené, serta oewed kang bagoes lan dawa. — Bareng antara rong dina, si Tegoeh menjang omahé Pak-Wijah." Bareng wis loemeboe ing omah, di-toetoeri marang Pak-Wijah: "lé, lali, iki apa? Iki kékéjané kang wis tak-toetoeraké bijèn, lan iki oewedé; karo pisan isih anjar. Bagoes, ja?" Si Tegoeh mangsoeli: "inggih, wa^" (O. Poensen, Onljèn-ontjèn.)

3*

Sluiten