Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61.

Pangéran Banawa oetoesan menjang Mataraui, Sénapati diatoeri menjang Djipang. Oetoesan ija noeli mangkat; wis ketemoe karo (= ontmoeten) Sénapati; dawahé Pangéran Banawa ija wis di-atoeraké kabèh. — Pariné, sadoeroengé ko-pakakaké (menjang) djaran, apa ko-koem disik P üjarane ikoe adja kopakani pari kang nganggo woeloe; koewi (= ikoe) andadèkaké watoek. Djaran kang watoek ikoe koedoe di-pakani godong pring apoes lan goela aren satitik. — Apa kowé gelem ngréwangi noetoe? Gelem manèh (hier = zeker), ko-opahi pira? Jèn olèh lima-las beroek, kowé tak-opalii sa-beroek. Ija, betjik. — Maoe bengi sawahkoe sakedok di-teba ing tikoes. Apa doeroeng ko-slametip Wis tak-slameti djenang baro-baro karo apem. Lajak isih di-teba ing tikoes. Kandané Ki pengoeloe: djenang abang karo djadjan pasar. — Tegal-moe ko-tandoeri apa? Tak-tandoeri katjang lan djagoeng; djagoengé tak-oeloeraké toeroet pinggir, bakal minangka (= dienen tot) pageré. -— Sapa kang ko-toekokaké benik iki? Koela boten sampéjan-toembasi poenapa-poenapa. — Sapa sing andjoepoek ladingkoe? Aoe sing andjoepoek, tak-dokokaké ing médja. — Médja endi kang ko-dokoki? Médja pesagi ikoe. Djaran kang tak-toenggangi iki arep tak-dol. Koregani pira? Sèket roepijah.

REDUPLICATIE. 62—65.

62.

Pegawéjauamoe apa? Koela noewoen, pedamelan-koela sesahin. — Sang Praboe ing Madjapahit sampoen apoepoetra gangsal, sami kakoeng. — Raden Patali ladjeng loemampah, andjog ing wana ageng, amanggih glagah wangi ambetipoen; wana poenika anama ing Bintara, ingrikoe Raden Patali adedekah. Boten antawis lami katali tetijang dateng, sami toemoet gegrija ingrikoe, serta sami ambabadi wana, angadegaken mesdjid, sangsaja

Sluiten