Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65.

Waar ben je al dien tijd geweest? reeds twee maanden heb ik je niet gezien,

Koela poenika késah dateng Samawis; ladjeng dateng Tegal; wonten ingrikoe koela dipoen-tjepeng, dipoen-bekta dateng kantor, ladjeng dipoen-erès.

Zoo! (= Lo!) waarom hebben ze je gepakt?

Awit koela boten ambekta epas.

Wel, (— lah) waarom hadt je geen pas bij je; wist je niet, dat een reiziger (= wong loengan) een pas bij zich moet (= koedoe) hebben ?

Inggih, sampoen soemerep, nanging sarèhning koela boten ambebekta, kedjawi (= behalve) namoeng sangoe koela ing margi, pengraos koela boten soesah neda epas.

Hoe ging 't verder met je?

Koela, wonten ing Tegal, dipoen-dangoe ing Paréntah, inggih belaka kémawon, kados atoer koela dateng sampéjan waoe; sasampoenipoen koela dipoen-erès sadaloe, éndjingipoen dipoen-antoek aken dateng Sala, ka (= di N.) -djoedjoegaken ing kantor, ladjeng kapasrahaken dateng kepatijan; éndjingipoen malili koela kapasrahaken dateng leloerah koela.

KA- EN KE-; KA AN, EN KE AN, Dl

JV". 60-80.

66.

Wonten tijang doesoen, karan anak: Pak Garsijah. — Winginé akoe kesasar. — Wingi akoe kepapag keponakauamoe, Si Wira Dipa ana ing dalan saloré Patjinan, toetoer menjang akoe, jèn kowé lara; lah, iki kowé ketemoe loenggoeh ana ing djaba, ora ana èmperé jèn lara. ■—- Akoe ora lara, moeng awakkoe baé ora kapènak amerga déning pilcg, saiki wis ora ana kang kerasa. — Balané Sénapati kapapag déning balané Kangdjeng Soeltan. — Pariné wis katandoer. — Sawahé désa ikoe wis pada katandoe-

Sluiten