Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ran. _ Malingé saiki wis katjekei. — Sareng tanggal kaping 18 woelan Djanoewari, taoeu 1872, ing negari Batawi wonten toja sangking lèpèn minggali dateng pakampoengan; ing poendipoendi kampoeng ingkang keleres andap, pasitènipoen sami kainggalian toja.

67.

Ngoko. Krama.

kebener keleres

kebeneran keleresan / juist, juist treften.

ambeneri angleresi

kebandjoer keladjang te ver gegaan, te ver gaan.

katon ketingal te zien, zichtbaar, er uit zien,

kunnen zien.

éwa-samono éwa-saraanten desniettegenstaande.

Sangking Bogor koela mangkat dateng Tjiandjoer, résidènsi Prijangan; pangkat (= angkat) koela keleres sijang djam poekoel sakawan. Dateng-koela sangandapipoen redi Mégamendoeng, réta-koela katarik minggah déning maésa uenem. Dateng koela ing nginggil wantji djam poekoel woloe sonten, keleresan boten padang remboelan, mila nglangkoengi petengipoen. Moedoenipoen, réta katarik kapal nenem; sarèhné medoen, mila roda ingkang wingking kapedjahan kang satoenggil; ewa-samanten pladjengipoen réta taksili nglangkoengi sanget. Djam poekoel sawelas daloe, koela dateng ing Tjiandjoer, negari kradjan Prijangan oetawi tanali Soenda, kanggénan résidèn; nglangkoengi asrepipoen, awit inggilipoen sangking seganten kalih belah ewoe kaki.

Sang Praboe sakelangkoeng prih-atos, awit roemijin kepedjahan poetra, sapoenika kepedjahan garwa.

68.

Akoe ngi'oengoe warta, jen kowé kepaten bodjo, apa njata? Tja, dèk wingi bodjokoe dipatèni kètjoe, kang ngobongi omahkoe. Akoe ora keproengon, jèn omahmoe di-obongi ketjoe; apa kowc ora ketiwasan manèh? Ija, batoerkoe ana kang dipatèni sidji, akos déwé ketaton tangankoe kiwa.

Sluiten