Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

margi, katah kang kataneman sekaran warni-warni. Negari Bandoeng waoe ketingal sangetardjanipoen, kewitjalrahinten daloe boten woiiteu pedot-lèrèhipoen tijang loemampali, katah tijang dagang.

Pelaboehan Prabalingga oegi asring kedatengan baita kapal Welandi; para toewan2 ingkang gegrija ingrikoe sami seneng; nanging kataliipoen boten njamèni ing Pasoeroehan. Pabrikan gendis inggih katah, kewitjal sami (hier = gelijk) kalih Pasoeroehan ; mila persen (= percenten) ingkang Boepatos oegi kataliipoen njamèni ing Pasoeroelian. log mangsa katiga, anginipoen kentjeng sangking wétan, kawestanan »angin gending"; jèn sampoen dateng angin waoe, grija-grija sami katoetoep korènipoen; mila mekaten, jèn taksih inenga, badé kelebetan pasir sedaja, awit siti Prabalingga poenika katah pasiripoen; tijang ingkang nembé sapisan dateng ngrikoe, katah ingkang sakit mripat, awit kelebetan pasir, kang katoet ing angin.

(Poerwa Lelana, lste Stuk.)

71.

De boomen zijn gisteren geplant. — Waar zijn de stoelen? Ze zijn alle reeds naar buiten gebracht. — De brief is al naar de post (= kantor pos) gebracht. — De kanten van den weg zijn met kanari-boomen beplant. — De dieven zijn aan het bestuur overgeleverd. — Demang, toen ik zooeven de brug passeerde, heb ik een ongeluk gehad, en is mijn rijtuig beschadigd; is er hier in je dorp iemand, die het herstellen kan? — Gisteren wilde ik naar de desa Toerèn gaan, maar in het bosch verdwaalde ik. — De muitelingen hebben het posthuis van Tangkisan in brand gestoken. — Het huis van den Chinees is in brand geraakt. — Er is brand in de Chineesche kamp. — Gisteren heeft mijn broer bijna brand gehad. — Waar is de hoofddoek, dien ik je gegeven heb ? Die is weg, ik heb hem gisteren verloren. Jij (r= kowé ikoe) maakt (ook) alles weg, wat ik je geef. — Ik geef U kennis, dat mij gisteren twee paarden en een geweer ontstolen zijn.

72.

De bevelen van den Vorst zijn alle reeds ten uitvoer gebracht. — Het gebeurde op zekeren dag, dat Djaka Kendil tot zijne moeder

Sluiten